دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آزادیهای عمومی و حقوق بشر (1370) / طباطبائی موتمنی ، منوچهر (1303)، نویسنده
بحران دموکراسی در ایران (1371) / ایرانی ، ناصر، نویسنده
حقوق انتخابات دموکراتیک (1387) / خسروی ، حسن (1357)، نویسنده
درآمدی بر حکمرانی خوب (1394) / مقدری ، مهدی (1358)، نویسنده
دموکراسی و توتالیتاریسم (بی نا) / آرون ، ریمون، نویسنده
دموکراسی و حقوق بشر (1383) / بیتام ، دیوید، نویسنده

کاربران آنلاین :14