دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : منوچر توسلی نائینی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تاثیردادگاه های بین الملل درتوسعه ی حقوق بین الملل (1401) / الماسی ، صفورا، نویسنده
جایگاه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل (1388) / شیرانی بید آبادی ، فرناز، نویسنده
جنبه های حقوق بشری اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست (1399) / قاسمی نجف آبادی ، زهرا، نویسنده
میانجیگری در حقوق داخلی ایران و حقوق تجارت بین الملل (1401) / عباسی ، مریم، نویسنده
پیشگیری و مقابله با استثمار کودکان کار از منظر حقوق بین الملل (1399) / دریس محمد ، سمانه، نویسنده

کاربران آنلاین :7