دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭LAW C

     پالایش جستجو
اثربخشی روان شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده (مطالعه موردی زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان) (1398) / ملکوتی ، شقایق، نویسنده
اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشر (1400) / شاه نظری ، علی، نویسنده
ارتباط تکنولوژی با ارتکاب جرائم ثبتی، چالش ها و راهکارها (1387 - 1389) / براتی حسین آبادی ، زهرا، نویسنده
ارتباط طبع و مزاج با ارتکاب جرم (1398) / همتیان ، فریده، نویسنده
ارزیابی ارتکاب جنایات جنگی در یمن (1396) / بکتاشیان ، عادل، نویسنده
ارزیابی بزه دیده شناختی زنان در فرهنگ عمومی اصفهان (1398) / کیانپور ، فرشته، نویسنده
ارزیابی و تحلیل سیاست¬های قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (1399) / ثنائی ، مهدی، نویسنده
ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران (1399) / اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده
ارزیابی میانجیگری اقوام لر و بختیاری از منظر آیین نامه میانجیگری در امور کیفری (1399) / قربانی استکی ، مریم، نویسنده
استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 (1392) / آرازش ، الناز، نویسنده
آسیب شناسی قوانین حاکم بر شهادت شهود و کیفیت اخذ آن در نظام حقوقی ایران (1399) / محمود آبادی ، مهدی، نویسنده
آسیب های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) (1396) / صیادپور ، یاسر، نویسنده
افت تحصیلی و نقش آن در ایجاد جرائم (1389) / اسماعیلی ، محمد رضا، نویسنده
باقی ماندن عاقله یا نیاز به جایگزینی جدید با رویکردی تطبیقی به حقوق مصر (1395) / رستمی ، جواد، نویسنده
بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 (1393) / حسن وند ، امین، نویسنده

کاربران آنلاین :15