دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: گنج دانش

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
پاسخ هائی به خشونت (1378) / پروفیت ، آلن (1925)، نویسنده
اساس درقانون مدنی (1387) / جعفری لنگرودی ، محمدجعفر (1302)، نویسنده
مقدمه عمومی علم حقوق (1362) / جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (1302)، نویسنده
حقوق پناهندگان (1373) / عبادی ، شیرین (1326)، نویسنده
حقوق تجارت (1373) / عبادی ، محمد علی (1290- 1372)، نویسنده
حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران (1381) / عبادی ، شیرین (1326)، نویسنده
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (1383)
حقوق تجارت (1375) / کاتبی ، حسینقلی (1291- 1369)، نویسنده
دائره المعارف علوم اسلامی قضائی (1359) / جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، نویسنده
مجموعه قوانین و مقررات کار و بیمه با آخرین اصلاحات و الحاقات (1371)
دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا (1384) / اعتمادی ، فرهاد، نویسنده
جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل (1388) / بابایی ، حسن، نویسنده
حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی (1385) / حسینی ، عباس (1356)، نویسنده
حقوق بین الملل سلامت زنان (1388) / فلاحی ، فاطمه (1358)، نویسنده
حقوق پزشکی (1372) / عبادی ، شیرین (1326)، نویسنده

کاربران آنلاین :8