دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مدیریت مالی نوین (1387)
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته (1383) / راعی ، رضا (1345)، نویسنده
سیستم اطلاعات مدیریت(مدل سازی اطلاعات) (1388) / رضائیان ، علی، نویسنده
مدیریت گردشگری (1387) / کاظمی ، مهدی (1345)، نویسنده
جغرافیا (1375) / هاگت پیتر، نویسنده
آموزش و پرورش تطبیقی (1375) / له ، تان خوی (1923- م)، نویسنده
درآمدی به جامعه شناسی اسلامی (1373) / دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
جرم شناسی نظری (1388) / ولد ، جورج برایان ش 1 (896)، نویسنده
حقوق اداری (1387) / طباطبائی موتمنی ، منوچهر (1303)، نویسنده
تفسیر قانون مدنی (1388) / قاسم زاده ، مرتضی (1339)، نویسنده
توسعه پایدار (1388) / زاهدی ، شمس السادات (1323)، نویسنده
مبانی سازمان و مدیریت (1390) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
جرم مطبوعاتی (1390) / محمدی ، قاسم (1353)، نویسنده
اقتصاد کلان دینامیک (1391) / گرجی ، ابراهیم (1328)، نویسنده
گستره اقتصاد اسلامی (1391) / سبحانی ، حسن (1332)، نویسنده

کاربران آنلاین :10