دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مدیریت تولید و عملیات (1386) / کاظمی ، عباس (1335)، نویسنده
مدیریت تحول سازمانی (1380) / تسلیمی ، محمد سعید (1333)، نویسنده
تاریخ اندیشه های کیفری (1387)
حمایت از نشانه های جغرافیایی (1389) / شایسته ، شوکت (1359)، نویسنده
بار اثبات در امور کیفری (1389) / رحمدل ، منصور (1333)، نویسنده
حقوق رسانه (1390) / انصاری ، باقر (1353)، نویسنده
مدیریت رفتار سازمانی (1393) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی (1392) / طهماسبی ، رضا (1361)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) (1393) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (1393) / راداکریشنان ، آر، نویسنده
برنامه ریزی استراتژیک و بلندمدت (1393) / حمیدی زاده ، محمدرضا (1335)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1393) / عباس پور ، عباس، نویسنده

کاربران آنلاین :10