دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثربخشی آموزش تربیت جنسی به مادران بر نگرش و عملکرد مادران و رفتارهای پرخطرجنسی نوجوانان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان اصفهان (1399) / درخشان ، اکرم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدرخشان ، اکرم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭3 1399
عنوان :اثربخشی آموزش تربیت جنسی به مادران بر نگرش و عملکرد مادران و رفتارهای پرخطرجنسی نوجوانان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان اصفهان
عنوان موازی :Anallysis of the Effectiveness of Sexual Education on Mothers Attiude and Performance, and on the Sexual Risky Behaviors of Sixth Grade Adolescant Girls in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ج، 65ص
شابک/شاپا23502
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :آقابابائی ، سارا، استاد راهنما
توصیفگرهاآموزش جنسی  نگرش و عملکرد مادران  رفتارهای پرخطرجنسی  sex training  mothers' attitude and performance  high-risk sexual behaviors
چکیده :هدف اصلی پژوهش حاضر، اثر بخشی کلاس آموزش تربیت جنسی به مادران بر نگرش و عملکرد مادران و رفتارهای پرخطر جنسی نوجوانان دختر پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه مادران و دختران پایه ششم ابتدایی شهراصفهان در سال تحصیلی 98-99 می باشد. به منظور انجام پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر ازمادران دختران پایه ششم ابتدایی دبستان کرباسی زاده ناحیه چهار آموزش پرورش که دارای رفتار پرخطر جنسی بودند و دختران آنها انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل گمارده شدند (گروه آزمایش 15 نفر وگروه کنترل 15 نفر). سپس به مادران گروه آزمایش 12 جلسه آموزش تربیت جنسی نوجوان داده شد و درمورد گروه کنترل هیچ آموزشی صورت نگردید. ابزارهای پژوهش عبارت بود از پرسشنامه های نگرش و عملکرد مادران مستوفی و همکاران(1395) و مقیاس رفتارهای پرخطر نوجوانان زاده محمدی و همکاران(1390). نتایج آزمون ناپارامتری من ویتنی نشان داد که بین نمره عملکرد مادران در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد(p=0/00<0/01) . هم چنین نتایج تحلیل کواریانس درمورد سنجش نگرش مادران نشان داد که اختلاف نمره نگرش مادران در دو گروه کنترل و آزمایش معنادار است(sig=0/00<0/01) و می توان نتیجه گرفت آموزش به طور معنادار باعث افزایش نمره عملکرد و نگرش مادران شده است. داده های حاصل از تحلیل کواریانس برای رفتارهای پرخطر نیز نشان داد که اختلاف نمره رفتارهای پرخطر جنسی در دو گروه نوجوانان گروه های کنترل و آزمایش معنا داراست (sig=0/00<0/01) و می توان نتیجه گرفت که آموزش به مادران به طور معنا داری باعث کاهش نمره رفتارهای پرخطر جنسی نوجوانان شده است. پیشنهاد می شود متولیان عرصه ی رشد و تربیت نوجوانان با توجه به نتایج پژوهش حاضر در جهت آموزش تربیت جنسی به مادرانی که دختران نوجوان دارند گام بردارند تا شاهد سلامت روانی نوجوانان باشیم
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12763
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23502‭C F ‭3 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10