دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش به رفتارهای پرخطر و تعارض والد-نوجوان در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر شهرستان قهدریجان (1399) / محمدزاده ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدزاده ، رضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭5 1399
عنوان :تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش به رفتارهای پرخطر و تعارض والد-نوجوان در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر شهرستان قهدریجان
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ط، 85ص
شابک/شاپا23507
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :آقابابائی ، سارا، استاد راهنما
توصیفگرهاآموزش  مهارت های زندگی  تعارض والد- نوجوان  گرایش به رفتارهای پرخطر  Adolescent parent conflict  life skills  tendency to risky behaviors.
چکیده :پژوهش حاضر با هدف برسی تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش به رفتارهای پرخطر و تعارض والد-نوجوان در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر شهرستان قهدریجان انجام گرفت.این پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی با بکار گیری طرح پیش - پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش صورت گرفت. جامعه ی آماری آن شامل تمامی نوجوانان 14 تا 18 سال دارای رفتارهای پرخطر شهر قهدریجان درسال تحصیلی 98-99 بودند. 30 نفر از جامعه آماری، با روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد گرایش به رفتارهای پرخطر محمدخانی(1385) و پرسشنامه تعارض والد- نوجوان فاین و همکاران(1983) بود. در این پژوهش دوره ی آموزش مهارت های زندگی به مدت ده جلسه اجرا شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر تاثیرگذار بوده است (p<0.05)؛ همچنین بر اساس نتایج، مهارت های زندگی باعث کاهش تعارض والد- نوجوان شده است (p<0.05). آموزش مهارت های زندگی می تواند به منظور کاهش رفتارهای پرخطر و تعارض والد- نوجوان در نوجوانان به کار برده شود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12768
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23507‭C F ‭5 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :11