دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

پیش بینی بی‌ثباتی ازدواج بر اساس آسیب های برآمده از فضای مجازی و تمایز یافتگی خود در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان (1399) / جولایی زادگان ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجولایی زادگان ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭8 1399
عنوان :پیش بینی بی‌ثباتی ازدواج بر اساس آسیب های برآمده از فضای مجازی و تمایز یافتگی خود در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان
عنوان موازی :Predicting the Destabilization of Marriage based on Cyberbullying and Self Differention in Couples referred to Counselling Centers in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ش، 122ص
شابک/شاپا23524
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاور خانواده
شناسه افزوده :جلوانی ، راضیه، استاد راهنما
توصیفگرهاdestabilization of marriage  cyberbullying  Self-Differentiation  couples  بی‌ثباتی ازدواج  آسیب‌های برآمده از فضای مجازی  تمایز یافتگی خود  زوجین
چکیده :پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بی‌ثباتی ازدواج بر اساس آسیب‌های برآمده از فضای مجازی و تمایز یافتگی خود در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان در سال 1399 تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران در سطح 05/0، حجم نمونه آماری 250 نفر (125زن، 125مرد) به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بی‌ثباتی ازدواج بوث، جانسون و ادواردز (1987)، پرسشنامه آسیب‌های برآمده از فضای مجازی شجاعی (1396) و پرسشنامه تمایزیافتگی خود دریک (2011) بودند. داده‌های به دست آمده با استفاده از آماره های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد آسیب‌های برآمده از فضای مجازی، پیش‌بینی کننده بی‌ثباتی ازدواج می‌باشد (05/0 P<) ولی تمایزیافتگی خود، پیش‌بینی کننده بی‌ثباتی ازدواج نمی‌باشد (05/0 P>). نتایج نهایی رگرسیون نشان داد که مولفه های کاهش صمیمیت و تغییرسبک زندگی می توانند واریانس بی‌ثباتی ازدواج را به صورت معناداری پیش‌بینی کنند. به گونه ای که کاهش صمیمیت سهم بیشتری در پیش بینی متغیر بی‌ثباتی ازدواج داشت. لذا می توان نتیجه گرفت در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره، یکی از عوامل پیش بینی کننده بی‌ثباتی ازدواج، کاهش صمیمیت و تغییر سبک زندگی ناشی از آسیب‌های فضای مجازی می باشد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12785
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23524‭C F ‭8 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :3