دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی براساس رویکرد گاتمن بر تاب آوری و سبک‌های حل تعارض زنان متأهل شهر اصفهان (1399) / محمدی ، لیلا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدی ، لیلا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭9 1399
عنوان :اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی براساس رویکرد گاتمن بر تاب آوری و سبک‌های حل تعارض زنان متأهل شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effectiveness of Couple Enrichment Group Training Based on Gutman's Approach on Resilience and Conflict Resolution Styles of Isfahan Married Women
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ح، 87ص
شابک/شاپا23536
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :جلوانی ، راضیه، استاد راهنما
توصیفگرهاغنی سازی زوجی  رویکرد گاتمن  تاب آوری  سبک‌های حل تعارض  Couple Enrichment  Guttman's Approach  Resilience  Conflict Resolution Styles
چکیده :هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی براساس رویکرد گاتمن بر تاب آوری و سبک‌های حل تعارض زنان متأهل شهر اصفهان بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. بدین منظور از بین جامعه آماری پژوهش که تمامی زنان متاهل شهر اصفهان بودند که در نیمه اول سال 1399 به دلیل داشتن تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه نموده بودند، به طور هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج از پژوهش، تعداد 30 نفر انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از مقیاس تاب آوری(CD-RISC)(کانر و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه سبک‌های حل تعارض نسخه B((ROCI-II(رحیم، 1983). پس¬از اجرای پیش¬آزمون، شرکت‌کنندگان در گروه آزمایشی طی 8 جلسه90 دقیقه¬ای به‌صورت گروهی تحت مداخلات زوج درمانی مبتنی بر رویکرد گاتمن قرار گرفتند. درنهایت و پس از اجرای پس آزمون، داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS-24 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر افزایش تاب¬آوری، افزایش سبک‌های حل تعارض مصالحه و یکپارچه؛ و کاهش سبک‌های حل تعارض اجتنابی و مسلط موثر بود(01/0>P). اما این آموزش‌ها بر سبک حل تعارض ملزم شده موثر نبود(05/0
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12797
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23536‭C F ‭9 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :3