دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثربخشی برنامه غنی‌سازی روابط بر رضایت جنسی و دلزدگی زناشویی زنان متاهل مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان (1399) / بدیهی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبدیهی ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭11 1399
عنوان :اثربخشی برنامه غنی‌سازی روابط بر رضایت جنسی و دلزدگی زناشویی زنان متاهل مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effectiveness of Relationship Enrichment Program on Sexual Satisfaction and Marital burnout of Married Women Visiting Isfahan Cultural Centers
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ح، 88ص
شابک/شاپا23574
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاور خانواده
شناسه افزوده :جلوانی ، راضیه، استاد راهنما
توصیفگرهابرنامه غنی‌سازی روابط  رضایت جنسی  دلزدگی زناشویی  زنان متاهل  Relationship Enrichment Program  Sexual Satisfaction  Marital Boredom  Married Women
چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه غنی‌سازی روابط بر رضایت جنسی و دلزدگی زناشویی زنان متاهل مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان در سال 1391 انجام شد. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا و گردآوری داده‌ها، از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان بودند که 30 نفر از میان آنان به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده‌ها ابتدا دو پرسشنامه رضایت جنسی هادسون (1981) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی پینز (1996) توسط هر دو گروه تکمیل شد. سپس ﺟﻠﺴـﺎت پروتکل غنی سازی رابطه (R.E) در گروه آزمایش در 8 جلسه اجرا شد که با برگزاری 2 جلسه 90 دقیقه ای در هر هفته در نهایت آموزش، چهار هفته به طول انجامید. پس از تکمیل پرسشنامه¬ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس در نرم افزار SPSS24 استفاده شد. یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش غنی‌سازی روابط بر رضایت جنسی و دلزدگی زناشویی زنان متأهل مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان موثر است (P<0.05) . بنابراین برای بهبود رضایت جنسی و دلزدگی زناشویی از پروتکل غنی‌سازی روابط (RE) می توان استفاده نمود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12831
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23574‭C F ‭11 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :13