دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

جنبه های حقوق بشری اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست (1399) / قاسمی نجف آبادی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقاسمی نجف آبادی ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭134 1399
عنوان :جنبه های حقوق بشری اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست
عنوان موازی :Aspects of Human Rights The Precautionary Principle in International Environmental Law
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:خ، 139ص
شابک/شاپا23712
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل
شناسه افزوده :آرش پور ، علیرضا، استاد راهنما
توسلی نائینی ، منوچر، استاد مشاور
توصیفگرهاحقوق بين‌الملل محیط زیست  حقوق بشر  اصل احتیاطی  حق حیات  حق برمحیط زیست سالم  International law  Environment  Human rights  Precautionary principle  Right to life  Right to a healthy environment
چکیده :اصل احتیاطی ازجمله مهمترین اصول ظهوریافته محیط زیستی است که نقش به سزایی را درجهت حمایت و حفاظت از محیط زیست ایفاء می‌کند. از اصل احتیاطی به عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می‌شود. براساس این اصل دولت ها فقط زمانی می‌توانند به عملی اقدام نمایندکه علت تامه ی ورود خسارات غیرقابل جبران به محیط زیست نباشد. رابطه ی بین حقوق بشر و آسیب های زیست محیطی این اجازه را می‌دهد که بتوان نقش اصل احتیاطی را در ارتقاء حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست موثردانست.
اتخاذ تدابیر احتیاطی،بهترین، آسانترین ومهمترین کاری است که دولت ها می‌توانند انجام دهند تاسرنوشت بشریت را به خیر و نیکی ومحیط زیست رابه آرامش سوق دهند.
با وجود اینکه درمیان موضوعات ومقالات مختلف حقوق بشری بیشتر از همه به حق های انسانی درمحیط های بشری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بها داده شده است. اما پیش فرض تحقق و عینیت یافتن همه ی حق های بشری این است که محیط زندگی بشر و عناصر لازم زیست محیطی برای بقاء او مهیا باشد. زیرا بشریت درمحیط زیست نامساعد، حقوق، اعتبار، موجودیت و کارآمدی خودرا ازدست می‌دهد درنوشتار حاضربا استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به جنبه های حقوق بشری اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌پردازیم که این جنبه های حقوق بشری شامل حق حیات و حق بر محیط زیست سالم که عبارتند ازحق بر هوای پاک، حق بهره مندی ازآب سالم و پاک،حق برغذای سالم وکافی، حق بر بهداشت و... می‌باشد. همچنین به بررسی آثار حقوق بشری عدم رعایت اصل احتیاطی و تأثیر تعامل بین اصل احتیاطی و رعایت حقوق بشر برمحیط زیست نیزخواهیم پرداخت
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12927
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23712‭LAW I ‭134 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :9