دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان (1399) / فلاح ، فریبا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفلاح ، فریبا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭17 1399
عنوان :اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effectiveness of Couples Enrichment Group Based on Gottman’s Approach on Emotional Regulation and Marital Adjustment of Women in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:153ص
شابک/شاپا23903
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :جلوانی ، راضیه، استاد راهنما
قاسمی ، سیمین، استاد مشاور
توصیفگرهاغنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن  تنظیم هیجان  سازگاری زناشویی  Gottman -based couple enrichment  emotion regulation  marital adjustment
چکیده :هدف از پژوهش حاضر، اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان در بهار و تابستان سال 1399 که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به تصادف در دوگروه قرار گرفتند، تشکیل می دادند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه سازگاری زناشویی گراهام بی اسپنیر(1976) و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر(2004) اجرا شد، سپس به گروه آزمایش، آموزش های مورد نظر طی 6 جلسه ارائه و در پایان مجددا پرسشنامه ها در هر دو گروه تکمیل شد. بعد از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از تحلیل کوواریانس فرضیه های پژوهش بررسی و نتایج نشان داد آموزش های مبتنی بر نظریه گاتمن بر کاهش دشواری های تنظیم هیجانی زنان تأثیر معنی داری داشته است (05/0>p). همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین سازگاری زناشویی گروه آزمایش(34/92) و گروه کنترل (31/84) تفاوت معنادار است. می توان نتیجه گرفت که مشاوره گروهی گاتمن با تفاضل (03/8) و سطح معناداری 5% باعث ارتقاء سازگاری زناشویی زنان گروه آزمایش شده است. طبق یافته های این مطالعه، مداخله مبتنی بر نظریه گاتمن توانسته است میزان سازگاری زناشویی و دشواری های تنظیم هیجانی را در گروه آزمایش به طور معنی داری بهبود دهد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13101
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23903‭C F ‭17 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :11