دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تأثیر آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر بهزیستی روان‌شناختی مادران و مشکلات رفتاری کودکانشان (1400) / سلطان آقایی ، احمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسلطان آقایی ، احمدرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭23 1400
عنوان :تأثیر آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر بهزیستی روان‌شناختی مادران و مشکلات رفتاری کودکانشان
عنوان موازی :Effectiveness of Imago Therapy on Mothers Psychological Well-Being and Behavioral Problems of their Children
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ل، 106ص
شابک/شاپا23944
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :آقابابائی ، سارا، استاد راهنما
توصیفگرهاتصویرسازی ارتباطی  بهزیستی روان‌شناختی  مادران  مشکلات رفتاری  کودکان  Imago therapy  Psychological well-being  Mothers  Behavioral Problems  Children
چکیده :هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر بهزیستی روان‌شناختی مادران و مشکلات رفتاری کودکانشان بود. پژوهش حاضر شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه مادران مراجعه کننده به مرکز مشاوره روزنه دارای فرزند 6 الی 10سال شهر اصفهان در سال1400بودندو دارای بهزیستی روان‌شناختی پایین بوده و کودکانشان نیز دارای مشکلات رفتاری بودند. حجم نمونه ی پژوهش شامل 30نفر از این مادران بود که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬های مورداستفاده در پژوهش پرسشنامه توانایی ها و مشکلات روبرت گودمن(1997) و مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989)بود. 8جلسه ی 60دقیقه ای آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی بر گروه آزمایش به‌صورت مجازی اعمال گردید. کلیه‌ی داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم افزار SPSSو با استفاده از آمار توصیفی و سپس مفروضه ها با روش آماری استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد.نتایج نشان داد بین میانگین های تعدیل شده نمرات بهزیستی روان‌شناختی مادران و ابعاد آن و کاهش مشکلات رفتاری کودکانشان بر حسب عضویت گروهی (گروه آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد (01/0P<). میزان این تاثیر در بهزیستی روانشناختی45 درصد ودر مشکلات رفتاری کودکان 3/43 درصد بوده است.با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت که آموزش تصویرسازی ارتباطی بر بهزیستی روانشناختی مادران و مشکلات رفتاری آنها تاثیرگذار است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13142
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23944‭C F ‭23 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10