دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مقایسه ی انعطاف پذیری شناختی و نگرش به عشق زنان متاهل و دختران مجرد 30 تا 40 ساله شهر اصفهان (1400) / اسکندری فرد ، عاطفه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسکندری فرد ، عاطفه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭24 1400
عنوان :مقایسه ی انعطاف پذیری شناختی و نگرش به عشق زنان متاهل و دختران مجرد 30 تا 40 ساله شهر اصفهان
عنوان موازی :Comparison of Cognitive Flexibility and Attitude to Love of Married Women and Single Girls Aged 30 to 40 in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ل، 77ص
شابک/شاپا23953
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
توصیفگرهانگرش به عشق  انعطاف پذیری شناختی  زنان متاهل  دختران مجرد  Attitude to Love  Cognitive Flexibility  Married Women  Single Girl
چکیده :هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه انعطاف¬پذیری¬شناختی و نگرش به عشق زنان متاهل و دختران مجرد در محدوده سنی 30تا40 بود. در این پژوهش علی- مقایسه¬ای جامعه آماری شامل: تمامی زنان متاهل و دختران مجرد محدوده سنی 30 تا 40 شهر اصفهان درسال 1400 بود که با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس، 50نفر از زنان متاهل شهر اصفهان، محدوده سنی 30 تا 40 و 50 نفر از دختران مجرد 30 تا 40 ساله شهر اصفهان که حاضر به همکاری با محقق و پر¬کردن پرسشنامه بودند، به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته¬ شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه انعطاف¬پذیری¬شناختی دنیس، وندر و وال (2010) و نگرش به عشق هندریک و هندریک (1988). برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق از آزمون تی دو نمونه¬ مستقل به وسیله نرم¬افزار spss25 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین انعطاف¬پذیری¬شناختی زنان متاهل محدوده سنی 30 تا 40 و دختران مجرد محدوده سنی 30 تا 40 شهر اصفهان (p <0/05) تفاوت معناداری وجود داشت و انعطاف¬پذیری¬شناختی دختران مجرد 30 تا 40 سال کمتر از زنان متاهل 30 تا 40سال بود، اما بین نگرش به عشق آن¬ها (p >0/05) تفاوت معناداری وجود نداشت. براساس نتایج این تحقیق می¬توان گفت، شاید پایین بودن انعطاف¬پذیری شناختی دختران مجرد مانعی برای ازدواجشان باشد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13151
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23953‭C F ‭24 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :21