دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی تاثیر میانجی اعتماد بین سازمانی و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین در افزایش عملکرد زنجیره تامین با استفاده از سیستم های بین سازمانی در زنجیره تامین ایران خودرو (1400) / یراقی ، میلاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیراقی ، میلاد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M lnp ‭83 1400
عنوان :بررسی تاثیر میانجی اعتماد بین سازمانی و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین در افزایش عملکرد زنجیره تامین با استفاده از سیستم های بین سازمانی در زنجیره تامین ایران خودرو
عنوان موازی :Investigating the mediating effect of inter-organizational trust and supply chain management capabilities in increasing supply chain performance using inter-organizational systems in Iran Khodro supply chain
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ط، 82ص
شابک/شاپا24360
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
شناسه افزوده :طلایی ، حمیدرضا، استاد راهنما
یراقی ، شکوفه، استاد مشاور
توصیفگرهااستفاده از سیستم های بین سازمانی  اعتماد بین سازمانی  قابلیت های مدیریت زنجیره تامین  عملکرد زنجیره تامین  Use of inter-organizational Systems  Inter-Organizational Trust  Supply Chain Management Capabilities  Supply chain Performance
چکیده :سیستم های بین سازمانی سیستم های اطلاعاتی شبکه ای هستند که مرزهای یک سازمان را گسترش می دهند. استفاده از سیستم های بین سازمانی می تواند بر عملکرد زنجیره تامین تاثیرگذار باشد. همچنین ایجاد اعتماد بین شرکای زنجیره تامین می تواند در این رابطه موثر باشد. در این مطالعه، نقش میانجی اعتماد بین سازمانی و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین در افزایش عملکرد زنجیره تامین با استفاده از سیستم های بین سازمانی در زنجیره تامین ایران خودرو بررسی خواهد شد. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر روش جمع¬آوری داده¬ها برای آزمون فرضیه¬ها از نوع توصیفی - همبستگی از شاخه میدانی می¬باشد. جامعه آماری مطالعه¬ حاضر را شرکت های زنجیره تامین ایران خودرو تشکیل می¬دهند. در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شده است. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با محاسبه روایی صوری و سازه و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدل¬سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل تحقیق، استفاده از سیستم های بین سازمانی بر قابلیت های مدیریت زنجیره تامین ایران خودرو، اعتماد بین سازمانی در میان شرکا و عملکرد زنجیره تاثیر مثبت و معناداری دارد. قابلیت های مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین ایران خودرو تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اعتماد بین سازمانی بر عملکرد زنجیره تامین ایران خودرو تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، استفاده از سیستم های بین سازمانی بر عملکرد زنجیره تامین ایران خودرو از طریق نقش میانجی قابلیت های مدیریت زنجیره تامین و اعتماد بین سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13435
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
24360‭M lnp ‭83 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :5