دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان: نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان در شرکت بیمه ایران (1401) / شیرازی تهرانی ، سمیرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیرازی تهرانی ، سمیرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭66
عنوان :بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان: نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، رفتار کاری نوآورانه و خلاقیت کارکنان در شرکت بیمه ایران
عنوان موازی :Investigating the Impact humble Leadership on Organizational Performance: The Mediating Role of Psychological Empowerment, Psychological Safety, Innovative Working Behavior and Employees Creativity in Iran Insurance Company
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:81ص
شابک/شاپا24430
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک
شناسه افزوده :صالح زاده ، رضا، استاد راهنما
نادری بنی ، محمود، استاد مشاور
توصیفگرهارهبری متواضعانه، توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، خلاقیت کارکنان، رفتار کاری نوآورانه، عملکرد سازمانی  Humble leadership, psychological empowerment, psychological security, employee creativity, innovative work behavior, organizational performance.
چکیده :رهبری مدیران در میان عوامل مختلفی¬که در موفقیت عملکرد سازمان مؤثر است، نقش اساسی و حیاتی دارد، زیرا رهبر نقش ارتباطات¬دهنده، هدایت¬کننده و الهام¬بخش را برای پیروان به¬منظور دستیابی به اهداف برعهده دارد. سبک رهبری به-عنوان نوعی منبع کاری، متغیر موقعیتی مهم یک سازمان است که بر زیردستان تأثیر می¬گذارد و رهبری متواضع می¬تواند پیش¬بینی¬کننده مهمی از موفقیت عملکرد سازمان باشد. در این راستا این پژوهش، با هدف ارزیابی ارتباط رهبری متواضعانه با عملکرد سازمان از طریق متغیرهای میانجی توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، خلاقیت کارکنان و رفتار کاری نوآورانه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش از پرسشنامه¬ استاندارد برای جمع¬آوری داده¬ها استفاده شده ¬است. جامعه¬ آماری پژوهش کارکنان شعب بیمه ایران در شهر اصفهان بوده¬اند که با استفاده از جدول مورگان، نمونه 355 نفری در قالب 27 واحد آماری، استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه¬ با نظر خبرگان و از روش¬های روایی همگرا و روایی واگرا تأیید و پایایی نیز از روش¬های ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش مدل¬سازی معادلات ساختاری و نرم¬افزار Smart PLS استفاده شده ¬است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمانی شرکت بیمه ایران تأثیر مثبت و معناداری داشته است. توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، خلاقیت کارکنان و رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد سازمانی شرکت بیمه ایران به¬طور مثبت و معناداری تأثیر نشان داده است. همچنین رهبری متواضعانه تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، خلاقیت کارکنان و رفتار کاری نوآورانه داشته است. نتایج نشان می¬دهد که رهبری متواضعانه به¬طور غیرمستقیم از طریق میانجیگری توانمندسازی روانشناختی، امنیت روانی، خلاقیت کارکنان و رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد سازمانی مؤثر است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13505
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
24430‭M trade ‭66 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :6