دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

راهنماي جستجوی ساده

در جستجوي ساده کاربر ميتواند يک يا چند واژه را با هم مورد جستجو قرار دهد. در صورتي که چندين واژه براي جستجو تعيين شود، جستجو بر اساس تک تک واژه‌ها انجام خواهد شد.بطور مثال در جستجوي عبارت برنامه‌سازي رايانه رکوردهايي يافت مي‌شوند که شامل واژه برنامه‌سازي يا واژه رايانه و يا هردوي اين واژه‌ها باشند.

همانطور که در اين مثال مشاهده نموديد عملگر پيش فرض بين واژه‌ها عملگر (يا)(OR) است. در صورت لزوم خواهيد توانست از سايرعملگرهاي منطقي بين واژه‌ها استفاده نماييد.

عملگر (و)(AND): اگر قصد داريد عبارتي را با همه واژه‌هاي آن جستجو کنيد بايد بين واژه‌ها از علامت (+) استفاده کنيد که نشانه عملگر AND است. بطور مثال در جستجوي عبارت آموزش + کامپيوتر تنها رکوردهايي يافت مي‌شوند که شامل هر دو واژه باشند.و رکوردهايي که داراي يکي از اين واژه‌ها باشند در ليست نتايج حضور نخواهند داشت.

عملگر (نفي/بجز)(NOT): اگر بين واژه‌ها از علامت (-) استفاده کنيد که نشانه عملگر NOT است رکوردهايي که حاوي عبارت سمت چپ اين علامت هستند از نتايج جستجو حذف ميشوند.

بطور مثال در جستجوي عبارت آموزش - جامع تنها رکوردهايي يافت خواهند شد که شامل واژه آموزش باشند و واژه جامع در آنها بکار نرفته باشد.

نکته : توجه نماييد که دو عملگر را نمي‌توانيد بصورت پشت سر هم استفاده نماييد، مثلا عبارت(+-) را غير مجاز است.


نکاتي براي جستجوي دقيق‌تر


نحوه مرتب سازی نتایج جستجو :

نتايج جستجو ابتدا بر اساس تناسب و سپس الفبايي مرتب‌سازي مي‌شوند.تناسب بر اساس تعداد واژه‌هاي مورد جستجو درون رکوردها محاسبه مي‌شود. 

  • بعنوان مثال در جستجوي عبارت شاعران ايراني تمام رکوردهايي يافت ميشوند که داراي واژه‌ي ايراني يا شاعران هستند ، در مرتب سازي نتايج اين جستجو رکوردهايي که شامل هر دو واژه هستند هنگام مرتب سازي اولويت بالاتري دارند و در صدر نتايج جستجو قرار خواهند گرفت.

بنابراين نتايج جستجو بر اساس تعداد لغات جستجو شده درون آنها مرتب‌سازي خواهند شد. 

کوتاه سازي :

واژه‌ها مي‌توانند توسط کاراکتر * از طرفين (چپ و راست) و يا مکان مورد نظر کاربر کوتاه سازي شوند. :

  • مثال 1: عبارت (اس*) رکوردهايي را يافت مي‌کند که شامل اسب ، اساطير و... هستند.
  • مثال 2: عبارت (*لوژي) رکوردهايي را يافت مي‌کند که شامل ميکروبيولوژي، سايکولوژي و... هستند.
  • مثال 3: عبارت (س*م) رکوردهايي را يافت مي‌کند که شامل سيستم ، سلام و... هستند.

در جستجو حروف لهجه و کاراکترهاي با حرف بزرگ ناديده گرفته خواهند شد.

کلمات مرکب :

زماني که بين دو واژه از فاصله استفاده مي‌کنيد ، فاصله بعنوان يک عملگر ORدر نظر گرفته خواهد شد.از اينرو براي ساخت عبارت دقيق هر جستجوي مرکب بايد بين دو علامت نقل قول/کوتيشن (" ")محصور گردد.

مانند جستجوي عبارت "آموزش جامع" که فقط رکوردهايي را يافت مي‌کند که اين عبارت بصورت کامل در آنها موجود باشد.

دسته بندي :

عبارات مورد جستجو را مي‌توانيد توسط پرانتز گروه‌بندي کنيد.پرانتز ها ترتيب اولويت عملگرها را تغيير مي‌دهند. 
مثال :

  • شعر (ايران + رمان) يعني جستجوي تمام رکوردهايي که شامل واژه‌ي ايران و رمان هستند يا واژه شعر.
  • (شعر + ايران) رمان يعني تمام رکوردهايي که شامل واژه‌ي شعر هستند و ايران يا تمام رکوردهايي که شامل واژه‌ي رمان هستند.
  • -(شعر + ايران) + (ادبيات کودکان*) يعني تمام رکوردهاي که شامل واژه‌ي ادبيات يا  کودکان* بجز آنهايي که شامل واژه شعر و ايران هستند.

کاربران آنلاین :10