دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اعضای

کتابخانه

تعداد امانت های مجاز

مدت امانت

(روز)

تعداد دفعات تمدید

مدت تمدید

(روز)

جریمه هر روز تاخیر

(تومان)

کاردانی

 

2

20

1

10

500

کارشناسی

2

20

1

10

500

کارشناسی ارشد

3

40

1

15

500

دکتری

5

40

1

15

500

کاربران آنلاین :6