دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، انتشارات

واقع در: اصفهان

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مسئولیت جزایی وصول مطالبات بانکی ایران و مصر بر اساس فقه جعفری و حنفی (1399) / سروشه ، وحید (1361-)، نویسنده
راهکارهای فقهی و حقوقی پیشگیری از تخریب محیط زیست (1399) / سرافراز ، حسین (1337-)، نویسنده
درجات انسان (1399) / واحدجوان ، وحید (1361 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :8