دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت (1378) / نیکو اقبال ، علی اکبر (1322)، نویسنده
اصول مدیریت (1383) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
اصول بازاریابی و خدمات (1382) / لاولاک ، کریستوفر، نویسنده
انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بیمه (1381) / ونوس ، داور (1326)، نویسنده
تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی (1384) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
مباحث ویژه مدیریت دولتی (1385) / مقیمی ، سیدمحمد (1350)، نویسنده
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (1382) / جوادکار ، دبلیو. اس، نویسنده
مدیریت تحول سازمانی پیشرفته (1386) / مک لنان ، روی، نویسنده
مدیریت در عرصه فرهنگیها مباحث و دیدگاهها (1385) / جوینت ، پت (1936)، نویسنده
مدیریت مالی (1374) / نوو ، ریموند، نویسنده
مدیریت کارخانه (1374) / سیدحسینی ، محمد (1327)، نویسنده
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (1376) / رضائیان ، علی، نویسنده
مدیریت توسعه (1379) / محمدزاده ، عباس (1324)، نویسنده
برنامه ریزی استراتژیک (1380) / حمیدی زاده ، محمدرضا (1335)، نویسنده
مدیریت فراملیتی و جهانی نگرش تطبیقی (1379) / زاهدی ، شمس السادات (1323)، نویسنده

کاربران آنلاین :3