دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بکارگیری رمز ارزها در بازار پول ایران (1400) / سلمانی ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسلمانی ، حسین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M F ‭107 1400
عنوان :شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بکارگیری رمز ارزها در بازار پول ایران
عنوان موازی :Identifying and prioritizing the factors affecting the use of currency codes in the Iranian money market
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:س، 97ص
شابک/شاپا24353
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مهندسی مالی و مدیریت ریسک
شناسه افزوده :فدایی ، مهدی، استاد راهنما
توصیفگرهارمز ارز  بازار پول  تحلیل سلسله مراتبی  شاخص بازار  بلاکچین  Cryptocurrency  money market  Hierarchical analysis
چکیده :هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بکارگیری رمز ارزها در بازار پول ایران به روش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بانک صادرات شهر اصفهان به تعداد 200 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای با حجم 45 نفر انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته به شیوه طوفان فکری بود . شاخص ها به صورت پرسشنامه اولیه در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت سازماندهی و با اجرای راندهای بعدی، عوامل تاثیر گذار بر بکارگیری رمز ارزها در بازار پول ایران شناسایی شد. پایایی ابزار پژوهش با 28 گویه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری رمز ارزها در بازار پول ایران با استفاده روش دلفی با بکارگیری نرم افزارآماری 23spss و در بخش اولویت بندی عوامل ، با استفاده از روش AHP با بکارگیری نرم افزار expert choice صورت گرفت . نتایح نشان داد از میان بیست و هشت زیرمعیار معرفی شده، شاخص « واگذاری مراکز و امور برنامه ها به بخش خصوصی » به عنوان مهمترین شاخص و شاخص « طراحی مجدد کیوسک مطبوعاتی » به عنوان کم اهمیت ترین شاخص بر عوامل موثر بر بکارگیری رمز ارزها در بازار پول ایران تاثیر گذار میباشند
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13428
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
24353‭M F ‭107 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :2