دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای سایبر (1388-1390) / آقامیرعلی اکبر ، مینا، نویسنده
براندازی نظام در فضای سایبری (شهریور 1390) / زمانیان ، جواد، نویسنده
جایگاه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل (1388) / شیرانی بید آبادی ، فرناز، نویسنده
نقد و بررسی دادرسی در دادگاه های کیفری استان (1389) / اطرج ، مرتضی، نویسنده
بررسی عنصر مادی جرم نسل کشی در حقوق جزای بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی (1390) / سیف الهی ، الهه، نویسنده
افت تحصیلی و نقش آن در ایجاد جرائم (1389) / اسماعیلی ، محمد رضا، نویسنده
بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای خارجی در ایران (1387 - 1389) / عطافر ، زهرا، نویسنده
بررسی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران (1388-1390) / برقی اردکانی ، زهرا، نویسنده
تروریسم بین المللی و کشور های جهان سوم در حقوق بین الملل (1388 - 1390) / پرویزی ، اصغر، نویسنده
مجموعه ورزشی بانوان (1388) / چراغچی ، سمانه، نویسنده
مجموعه ی فرهنگی، تفریحی خانه ی جوان اصفهان (1388) / زیودار ، نسرین، نویسنده
طراحی اقلیمی مسکن روستایی در اقلیم گرم و خشک (1388) / سلیمانزاده ، سارا، نویسنده
خانه فرهنگ و مطالعات زنان (1388) / غلامی ، نیلوفر، نویسنده
مرمت و احیاء خانه تاریخی شیران (1388) / دهقانی ، سعیده، نویسنده
خانه هنر (1388) / عنبری ، لیلا، نویسنده

کاربران آنلاین :9