دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای سایبر (1388-1390) / آقامیرعلی اکبر ، مینا، نویسنده بازکردن سندمینا_آقامیر_علی_اکبری_LAW_C_27.pdf
براندازی نظام در فضای سایبری (شهریور 1390) / زمانیان ، جواد، نویسنده بازکردن سندجواد_زمانیان_LAW_C_4_(2).pdf
جایگاه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل (1388) / شیرانی بید آبادی ، فرناز، نویسنده بازکردن سندفرناز_شیرانی_بید_آبادی_LAW_I__12_(227).pdf
نقد و بررسی دادرسی در دادگاه های کیفری استان (1389) / اطرج ، مرتضی، نویسنده بازکردن سندمرتضی_اطرج_LAW_C_1_(225).pdf
بررسی عنصر مادی جرم نسل کشی در حقوق جزای بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی (1390) / سیف الهی ، الهه، نویسنده بازکردن سندالهه_سیف_الهی_LAW_C_19_(220).pdf
افت تحصیلی و نقش آن در ایجاد جرائم (1389) / اسماعیلی ، محمد رضا، نویسنده بازکردن سندمحمدرضا_اسماعیلی_LAW_C_41_(256).pdf
بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای خارجی در ایران (1387 - 1389) / عطافر ، زهرا، نویسنده بازکردن سندزهرا_عطافر_LAW_I__2_(223).pdf
بررسی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران (1388-1390) / برقی اردکانی ، زهرا، نویسنده
تروریسم بین المللی و کشور های جهان سوم در حقوق بین الملل (1388 - 1390) / پرویزی ، اصغر، نویسنده بازکردن سنداصغر_پرویزی_LAW_I__5_(250).pdf
مجموعه ورزشی بانوان (1388) / چراغچی ، سمانه، نویسنده
مجموعه ی فرهنگی، تفریحی خانه ی جوان اصفهان (1388) / زیودار ، نسرین، نویسنده
طراحی اقلیمی مسکن روستایی در اقلیم گرم و خشک (1388) / سلیمانزاده ، سارا، نویسنده
خانه فرهنگ و مطالعات زنان (1388) / غلامی ، نیلوفر، نویسنده
مرمت و احیاء خانه تاریخی شیران (1388) / دهقانی ، سعیده، نویسنده
خانه هنر (1388) / عنبری ، لیلا، نویسنده

کاربران آنلاین :3