دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

افت تحصیلی و نقش آن در ایجاد جرائم (1389) / اسماعیلی ، محمد رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسماعیلی ، محمد رضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭41 1389
عنوان :افت تحصیلی و نقش آن در ایجاد جرائم
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1389
صفحه شمار:140ص
ویژگی :جدول، نمودار
شابک/شاپا22294
یادداشتاین پایان نامه دارای پرسش نامه هایی می باشد
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :مالمیر ، محمود، استاد راهنما
نقوی ، مهدی، استاد مشاور
توصیفگرهاافت تحصیلی  جرم  دانش آموزان متوسطه
چکیده :تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه افت تحصیلی با ارتکاب جرم در دانش آموزان متوسطه شهرستان آمل صورت گرفته است.با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از جامعه 321 نفری دانش آموزان متوسطه مجرم دارای افت تحصیلی تعداد176 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر این اساس پرسشنامه ای جهت بررسی عوامل موثر بر جرم در دانش آموزان دارای آفت تحصیلی ضمن مروری بر ادبیات موضوعی مربوط، با استفاده از مدل مفهومی و مطالعات میدانی تهیه شد. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار spss و excel شده و مورد تایید قرار می گیرد.نتایج تحقیق نشان داده که بین افت تحصیلی و جرم رابطه ی معنی داری وجود دارد.از طرف دیگر میزان ارزش فای﴿phi﴾ حدود 54درصد می باشد که نشان دهنده ی رابطه ی خوب بین دو متغیر میباشد.از مجموع 100درصد دانش آموزانی که غیبت مکرر از مدرسه داشته اند بیشترین درصد ﴿24درصد﴾مربوط به دانش آموزان دارای جرم تجاوز به اموال می باشد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=6
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22294‭LAW C ‭41 1389 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :9