دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : منوچهر توسلی نائینی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ابعاد حقوقی ارسال پارازیت علیه امواج ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل (1395) / حسین زاده مزرعه شاهی ، حمیده، نویسنده
الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس (1389) / قائمی ، سوگل، نویسنده
امکان پیگیری قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر در حقوق بین الملل (1393) / تاجمیر ریاحی ، پرتو، نویسنده
بررسی آثار متقابل ورزش و حقوق بشر (1392) / ملک زاده سقزچی ، شفق، نویسنده
بررسی تطبیقی ورشکستگی فرامرزی در حقوق ایران و انگلستان (1401) / اکبریان نجفی ، مهسا، نویسنده
بررسی مشروعیت جنگ اقتصادی از دیدگاه حقوق (1391) / متین نیا ، علیرضا، نویسنده
بررسی نقش زبان انگلیسی در گسترش حقوق (1393) / سلامی ، زهرا، نویسنده
بررسی چالش های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی با توجه به موافقتنامه تریپس با تاکید برحقوق کپی رایت (1389) / براتی ، ندا، نویسنده
بسط تابعان حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی (1391) / نیکداربینش ، صالح، نویسنده
بمباران شیمیایی حلبچه از دیدگاه حقوق بین الملل (1391) / شریفی ، علی، نویسنده
تابعیت مضاعف ورزشکاران از دیدگاه حقوق بین‌الملل و مقررات نهادهای ورزشی بین المللی (1393) / مددی مقدم ، الهام، نویسنده
تحلیل تعارضات آزادسازی عملیات تجاری بین¬المللی با موازین حقوق بین¬الملل محیط¬زیست (1399) / اشرفی ، زینب، نویسنده
تحلیل حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل (1395) / درودگر ، میترا، نویسنده
تحولات داوری در ایکسید و میزان نزدیکی ایران به این نهاد داوری (1388 - 1390) / جهاندوست ، محمد جواد، نویسنده
تروریسم بین المللی و کشور های جهان سوم در حقوق بین الملل (1388 - 1390) / پرویزی ، اصغر، نویسنده

کاربران آنلاین :18