دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : امیر مقامی

رکوردهای مرتبط با این شخص

     پالایش جستجو
ابعاد حق بر عالی‌ترین استاندارد بهداشتی، تعهدات دولت متبوع و دولت ثالث (1400) / انصاری ، آرمینا، نویسنده
ابعاد حقوقی ارسال پارازیت علیه امواج ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل (1395) / حسین زاده مزرعه شاهی ، حمیده، نویسنده
ابعاد حقوقی بین المللی توسل به زور در لیبی (1391) / حسن پور ، جمال، نویسنده
آثار سکوت در ایجاد و تحدید تعهدات حقوق بین‌المللی (1398) / کرباسی ، یاسمن، نویسنده
ارزیابی تطبیقی آزادی اطلاعات کودکان در حقوق بین‌الملل و اسلام (1399) / شیرمحمدی ، حسین، نویسنده
ارزیابی حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران در قالب کنسرسیوم (1394) / سنگری ، شکوفه، نویسنده
ارزیابی ظرفیت های کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در حمایت از محیط زیست دریایی (1396) / محمدی پلارتی ، جواد، نویسنده
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تضمین نسل سوم حقوق بشر در ایران (1398) / محمدی ، آناهیتا، نویسنده
ارزیابی وضعیت پناهجویان در اقامتگاه های اجباری از منظر حقوق بشر و مسئولیت بین المللی ناشی از آن (1396) / اکرامی ، فرانک، نویسنده
آزادی مذهب در نظام اروپایی حقوقی بشر با تاکید بررویه دیوان اروپایی حقوق بشر (1394) / مکی ، شادی سادات، نویسنده
امکان پیگیری قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر در حقوق بین الملل (1393) / تاجمیر ریاحی ، پرتو، نویسنده
بررسی آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز (1393) / همتی ، بهرام، نویسنده
بررسی و تحلیل تحولات اخیر رژیم حقوقی دریای خزر (1399) / حدادی طاقانکی ، سعیده، نویسنده
بررسی تحلیلی معاهدات دوجانبه جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوق ایران (1395) / اصلانی ، رهان، نویسنده
بررسی تطبیقی حقوق کودک در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران و اسناد بین المللی (1392) / دهقان ، حسن، نویسنده

کاربران آنلاین :10