دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭LAW I

     پالایش جستجو
ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها﴿1982﴾ (1391) / توحیدی احدبیگلو ، توحید، نویسنده بازکردن سندتوحید_توحیدی_احدبیگلو_LAW_I__41_(957).pdf
ابعاد حقوقی ارسال پارازیت علیه امواج ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل (1395) / حسین زاده مزرعه شاهی ، حمیده، نویسنده بازکردن سندحمید_حسین_زاده_مزرعه_شاهی_LAW_I__106_(1521).pdf
ابعاد حقوقی بین المللی توسل به زور در لیبی (1391) / حسن پور ، جمال، نویسنده بازکردن سندجمال_حسن_پور_LAW_I__23_(877).pdf
آثار سکوت در ایجاد و تحدید تعهدات حقوق بین‌المللی (1398) / کرباسی ، یاسمن، نویسنده بازکردن سندیاسمن_کرباسی.pdf
ارزیابی تطبیقی آزادی اطلاعات کودکان در حقوق بین‌الملل و اسلام (1399) / شیرمحمدی ، حسین، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_شیرمحمدی_(2).pdf
ارزیابی جنایات جنگی در واقعه ی عاشورا از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی (1397) / ابراهیمی ورکیانی ، مریم، نویسنده مریم ابراهیمی ورکیانی
ارزیابی ظرفیت های کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در حمایت از محیط زیست دریایی (1396) / محمدی پلارتی ، جواد، نویسنده بازکردن سندجواد_محمدی_پلارتی_LAW_I__109_(1625).pdf
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تضمین نسل سوم حقوق بشر در ایران (1398) / محمدی ، آناهیتا، نویسنده بازکردن سندآناهیتا_محمدی.pdf
ارزیابی وضعیت پناهجویان در اقامتگاه های اجباری از منظر حقوق بشر و مسئولیت بین المللی ناشی از آن (1396) / اکرامی ، فرانک، نویسنده بازکردن سندفرانک_اکرامی_LAW_I__110_(1637).pdf
استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران (1390) / خلفی ، اصغر، نویسنده بازکردن سنداصغر_خلفی_LAW_I__36_(951).pdf
الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس (1389) / قائمی ، سوگل، نویسنده بازکردن سندسوگل_قائمی_LAW_I__33_(946).pdf
امنیت انسانی در حقو ق بین الملل بشر با تاکید بر تهدیدات فرامرزی (1391) / جعفری ، سیده منیژه، نویسنده بازکردن سندمنیژه_جعفری_LAW_I__26_(879).pdf
امکان پیگیری قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر در حقوق بین الملل (1393) / تاجمیر ریاحی ، پرتو، نویسنده بازکردن سندپرتو_تاجمیر_ریاحی_LAW_I_81_(1229).pdf
انعقاد عقد در فضای سایبری از منظر حقوق بین الملل (1391) / طغیانی پور ، علی، نویسنده بازکردن سندعلی_طغیانی_پور_LAW_I__54_(1063).pdf
بررسی آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز (1393) / همتی ، بهرام، نویسنده بازکردن سندبهرام_همتی_LAW_I__79_(1214).pdf

کاربران آنلاین :6