دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمدرضا شادمان فر

رکوردهای مرتبط با این شخص

     پالایش جستجو
اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشر (1400) / شاه نظری ، علی، نویسنده
ارتباط بزه شناسی سبز با اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست (1401) / نجاری ، نشاط، نویسنده
ارزیابی ارتکاب جنایات جنگی در یمن (1396) / بکتاشیان ، عادل، نویسنده
ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران (1399) / اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده
استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 (1392) / آرازش ، الناز، نویسنده
آسیب های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) (1396) / صیادپور ، یاسر، نویسنده
باقی ماندن عاقله یا نیاز به جایگزینی جدید با رویکردی تطبیقی به حقوق مصر (1395) / رستمی ، جواد، نویسنده
بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 (1393) / حسن وند ، امین، نویسنده
بررسی ارتداد ازنظر فقهای معاصر (1396) / خالدی ، نبی الله، نویسنده
بررسی تأثیر سینمای ایران بر ارتکاب جرائم (1388 - 1390) / حسن نژاد ، ایرج، نویسنده
بررسی جرم بغی و تفاوتهای آن با محاربه و افساد فی الارض (1395) / مهرابی ، مجتبی، نویسنده
بررسی جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و باغها در حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی (1400) / شیرانی بیدآبادی ، محمد، نویسنده
بررسی جرم قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران با نگرشی بر اتحادیه اروپا (1396) / پورحسین ، شادی، نویسنده
بررسی حقوق بزه دیده در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری (1388 - 1390) / زارع ، عباس، نویسنده
بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی (1390) / شاه دلی ، مهدی، نویسنده

کاربران آنلاین :13