دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : راضیه قاسمی

رکوردهای مرتبط با این شخص

     پالایش جستجو
ارزش استنادی گواهی امضا الکترونیکی و چالش های ان از منظر حقوق ایران (1395) / اصیلیان مهابادی ، احمد، نویسنده
ارزیابی بزه دیده شناختی زنان در فرهنگ عمومی اصفهان (1398) / کیانپور ، فرشته، نویسنده
ارزیابی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران (1399) / اوقاتیان ، وجیهه، نویسنده
ارزیابی میانجیگری اقوام لر و بختیاری از منظر آیین نامه میانجیگری در امور کیفری (1399) / قربانی استکی ، مریم، نویسنده
استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 (1392) / آرازش ، الناز، نویسنده
آسیب شناسی قوانین حاکم بر شهادت شهود و کیفیت اخذ آن در نظام حقوقی ایران (1399) / محمود آبادی ، مهدی، نویسنده
آسیب شناسی کیفرگذاری جرایم مستوجب اعدام مرتبط با موادمخدر (1394) / صابر ، ساره، نویسنده
اقسام حمایت های کیفری و اخلاقی اسلام از زنان (1391) / دهقانی مروج ، اصغر، نویسنده
بررسی ابعاد و جلوه های اصل ترافعی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری 92 (1393) / حسن وند ، امین، نویسنده
بررسی اختلالات شخصیتی محکومان جرائم خشونت بار در شهر اهواز (1393) / دشتی نژاد ، نادیا، نویسنده
بررسی اصل تناسب در کیفرگذاری جرم اسیدپاشی (1394) / جابرالانصاری ، مژده، نویسنده
بررسی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظ سیاست جناییایران (1392) / حقیقی ، فاطمه، نویسنده
بررسی ایرادات مطروحه در قتلِ در فراش (1391) / چنگانی ، زهرا، نویسنده
بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و آمریکا (1398) / مردانی ، علی، نویسنده
بررسی جرم شناختی نزاع های دسته جمعی مطالعه موردی شهرستان لردگان (1399) / توسلی ، روح الله، نویسنده

کاربران آنلاین :12