دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد رضا شادمانفر

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آسیب شناسی قوانین حاکم بر شهادت شهود و کیفیت اخذ آن در نظام حقوقی ایران (1399) / محمود آبادی ، مهدی، نویسنده
بررسی اختلالات شخصیتی محکومان جرائم خشونت بار در شهر اهواز (1393) / دشتی نژاد ، نادیا، نویسنده
بررسی تحلیلی جرائم سمعی و بصری (1387-1389) / منشی ابتاعی ، علیرضا، نویسنده
بررسی علل و عوامل جرم شناختی بزه عمل منافی عفت به عنف در شهرستان شاهین شهر (1395) / عسکری ارمندی ، کاظم، نویسنده
بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران (1390) / مرادی پور ، ایمان، نویسنده
بررسی فقهی حقوقی احکام حضانت (1391) / پارسا ، احمد، نویسنده
بررسی فقهی – حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام با نگرش بر قانون 1392 (1390) / طبیبی جبلی ، علیرضا، نویسنده
بررسی قتل انسان در فقه اسلامی و عبرانی با نگاهی به حقوق جزای ایران و آلمان فدرال (1401) / کاظمزاد ، محمد هادی، نویسنده
بررسی ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری (1390) / نیک زاد ، نادیا، نویسنده
بررسی نهاد تعویق صدور حکم در نظام حقوقی ایران و انگلستان (1401) / فاطمی مفرد ، رعنا، نویسنده
بزه دیدگی مضاعف زنان در جرایم منافی عفت (1394) / سیدی ، بتول، نویسنده
تاثیر قانون نامه کنت در نظام حقوق کیفری ایران (1396) / غلامی ، ندا، نویسنده
تاثیر محیط فیزیکی بر وقوع و پیشگیری از جرایم منافی عفت (1399) / رسولی ، اسماعیل، نویسنده
حقوق مخالفان داخلی حکومت در فقه و حقوق (1392) / چراغی گیلانی ، مائده، نویسنده
حمایت از زنان در فرآیند کیفری (1401) / مولویان ، علی اکبر، نویسنده

کاربران آنلاین :12