دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

آسیب های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) (1396) / صیادپور ، یاسر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصیادپور ، یاسر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭172 1398
عنوان :آسیب های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا
سال نشر :1396
صفحه شمار:و،101ص
شابک/شاپا22425
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا
شناسه افزوده :شادمان فر ، محمدرضا، استاد راهنما
مقوی ، مهدی، استاد مشاور
توصیفگرهاآسیب های زندان  تعیین الگوی مناسب  پیشگیری  زندان شهرضاPrison Injuries  Determination of Proper Pattern  Prevention  Shahreza Prison
چکیده :هدف از انجام این پژوهش بررسی آسیب¬های زندان و تعیین الگوی مناسب و کارآمد پیشگیری از آن (مطالعه موردی زندان شهرضا) بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش زندانیان زندان شهرضا در سال 1398 به تعداد630 نفر می¬باشد. نمونه آماری در این پژوهش 50 نفر از زندانیان در بندهای مختلف بوده اند که پرسشنامه در بین آنان به صورت تصادفی توزیع گردیده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش برای مبانی نظری از روش کتابخانه¬ای با بررسی کتب و مقالات و محتواهای الکترونیکی و جهت جمع آوری داده از جامعه مورد مطالعه از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که دارای 20 سوال بود. در راستای نتایج بدست آمده باید گفت، بیشتر زندانیان، این مجازات را مجازاتی مناسب جهت پیشگیری نمی دانند. همچنین آنها علیرغم آنکه اوضاع اقتصادی چندان مناسبی ندارند، مجازات جزای نقدی را با برتری فاحشی بر زندان ترجیح می دهند و این مجازات را با اختلاف محدودی از شلاق نیز بدتر می دانند. که این خود نشان از فشار روحی بالای این نوع مجازات بر محکومین دارد، همچنین فاکتورهایی نظیر تراکم جمعیت، طراحی داخلی و معماری مناسب، وضعیت بهداشتی از نظر ایشان در سطح متوسط است. همچنین کنترل شورش ها و بی نظمی ها از نظر زندانیان سطح نسبتاً قابل قبولی دارد که مدیریت زندان را می توان در این زمینه تا حدودی موفق ارزیابی نمود، یک نقطه مثبت دیگر دسته بندی مناسب زندانیان و همچنین نظارت بر آنان است. همچنین جرم زا نبودن محیط در وسط میانگین قرار دارد، اما آنچه در آمارها نگران کننده است سه پارامتر وجود دارد مواد مخدر، افراد معتاد و روابط جنسی است که از نظر زندانیان در وضعیت نامطلوبی ارزیابی شده است، وضعیت ورزش و روحیه زندانیان در حد متوسط ارزیابی شده، ولی بیماریهای واگیردار ظاهراً در زندان رواج دارد، در نقطة مثبت دیگر پرخاشگری و زورگیری و سرقت از عواملی است که به ندرت اتفاق می افتد، در نهایت می توان وجود جرائم مواد مخدر و جرائم جنسی را بعنوان نقاط ضعف و دسته بندی مناسب، نظم، عدم وجود سرقت و زورگیری و پرخاشگری را بعنوان نقاط قوت، برجسته نمود. و بقیه پارامترها را در حدی متوسط ارزیابی کرد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=1545
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22425‭LAW C ‭172 1398 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :8