دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : علیرضا آرش پور

رکوردهای مرتبط با این شخص

     پالایش جستجو
ابعاد حق بر عالی‌ترین استاندارد بهداشتی، تعهدات دولت متبوع و دولت ثالث (1400) / انصاری ، آرمینا، نویسنده
ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها﴿1982﴾ (1391) / توحیدی احدبیگلو ، توحید، نویسنده
آثار سکوت در ایجاد و تحدید تعهدات حقوق بین‌المللی (1398) / کرباسی ، یاسمن، نویسنده
آثار مداخله ی دادگاههای داخلی بر روند داوری بین المللی (1399) / فاطمه ، مداحی، نویسنده
اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشر (1400) / شاه نظری ، علی، نویسنده
ارزیابی تطبیقی آزادی اطلاعات کودکان در حقوق بین‌الملل و اسلام (1399) / شیرمحمدی ، حسین، نویسنده
ارزیابی جنایات جنگی در واقعه ی عاشورا از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی (1397) / ابراهیمی ورکیانی ، مریم، نویسنده
ارزیابی ظرفیت های کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در حمایت از محیط زیست دریایی (1396) / محمدی پلارتی ، جواد، نویسنده
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تضمین نسل سوم حقوق بشر در ایران (1398) / محمدی ، آناهیتا، نویسنده
ارزیابی وضعیت پناهجویان در اقامتگاه های اجباری از منظر حقوق بشر و مسئولیت بین المللی ناشی از آن (1396) / اکرامی ، فرانک، نویسنده
استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران (1390) / خلفی ، اصغر، نویسنده
امنیت انسانی در حقو ق بین الملل بشر با تاکید بر تهدیدات فرامرزی (1391) / جعفری ، سیده منیژه، نویسنده
بررسی آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز (1393) / همتی ، بهرام، نویسنده
بررسی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل (1392) / شریفیان ، مریم، نویسنده
بررسی آیین دادرسی دادگاه بین المللی ویژه لبنان در پرتو رویه محاکم کیفری بین المللی (1393) / جهان بخش ، مجید، نویسنده

کاربران آنلاین :6