دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد هاشمی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی تطبیقی کنوانسیون 2003سازمان ملل متحد علیه فساد با حقوق ایران (1387 - 1389) / قاسمی ، وحید، نویسنده
بررسی جرائم و مجازاتهای موضوع قانون کار (87 - 89) / شریعتی ، مهدی، نویسنده
بررسی جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران (88 - 90) / بنی هاشم ، محسن، نویسنده
بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای خارجی در ایران (1387 - 1389) / عطافر ، زهرا، نویسنده
تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در دیوانعالی کشور (1390) / هاشمی ، محمد، نویسنده
نظام سیاست جنایی جرم قاچاق اسلحه در حقوق ایران و آمریکا (1387 - 1389) / بناساز نوایی ، شیدا، نویسنده
نقش دادستان در اعتراض به احکام و قرار دادهای کیفری (1387 - 1389) / سلیمی کوچی ، اسمعیل، نویسنده
نقش شهرداری ها در پیشگیری از جرم (1387) / شعبانی ، جعفر، نویسنده
نقش قانونگذاری در پیشگیری از جرم و جایگاه آن در سیاست جنایی ایران (1386 - 1388) / کارگر ، آسیه، نویسنده
وضعیت حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در حقوق بین الملل ایران (1387 - 1389) / قریشی ، امیر همایون، نویسنده
کودک آزاری و ضرورت بازنگری در قوانین (1387 - 1389) / فرجی کوهجردی ، سعیده، نویسنده

کاربران آنلاین :9