دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

جایگاه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل (1388) / شیرانی بید آبادی ، فرناز، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشیرانی بید آبادی ، فرناز، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭12 1390
عنوان :جایگاه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1388
صفحه شمار:و، 188ص
شابک/شاپا22437
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل
شناسه افزوده :توسلی نائینی ، منوچر، استاد راهنما
آرش پور ، علیرضا، استاد مشاور
توصیفگرهاحق تعیین سرنوشت  حقوق بین الملل  حقوق بشر  دموکراسی  اقلیت ها
چکیده :حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادیهای اساسی انسانی به شمار میرود که بر اساس آن همهی افراد و دولتها میتوانند امور خویش را در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را میتوان به عنوان یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بینالملل معاصر شناخت،اهمیت این اصل تا آنجاست که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966و سایرقطعنامهها و اعلامیههای صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمرهی حقوق بینالملل اشاره شده است. به علاوه این اصل یک قاعدهی آمرهی حقوق بشری نیز قلمداد میشود که تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بینالمللی دولتها را مطرح میکند.دامنه مفهومی این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنیتر شده و استحکام بیشتری یافته است. میتوان گفت یکی از علتهای توجه این اصل به مسئلهی دموکراسی و حقوق بشر در این است که فقدان دموکراسی در کشوری با نقض حقوق بشر در آن کشور همراه است و چون حق تعیین سرنوشت هم یکی از این حقوق بشری یا بهتر بگوییم پایه و اساس سایر حقوق بشری محسوب میشود به این اصل توجه ویژهای را مبذول داشته است. در این تحقیق تلاش شده به سؤالاتی ازقبیل جایگاه حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل، ارتباط این حق با اصول اولیهی حقوق بشری از جمله حق داشتن انتخابات آزاد و منصفانه، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و... پاسخ داده شود. تحقیق اخیر به این نتیجه میرسد که رعایت این اصل در حقوق بینالملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیتها در همهی کشورهاست
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=3
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22437‭LAW I ‭12 1390 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :8