دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: سمت

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی (1375) / صالحی فتح آبادی ، حسن، نویسنده
مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی (1380) / افجه ، علی اکبر (1337)، نویسنده
مبانی فلسفی تئوری سازمان (1385) / میرزائی اهرنجانی ، حسن (1321)، نویسنده
انتظار عدالت و عدالت در سازمان (1384) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان (1383) / فتحی واجارگاه ، کورش (1346)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی (86) / اسفندیار سعادت، نویسنده
مدیریت دانشگاهها وموسسات آموزش عالی شناخت و اجرای کیفیت فراگیر (86) / محمد مهدی تنعمی، نویسنده
مدیریت منابع انسانی (1380) / سعادت ، اسفندیار (1319)، نویسنده
انسان شناسی عمومی (1380) / عسکری خانقاه ، اصغر، نویسنده
آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی (1377) / بهان ، کیت، نویسنده
مباحث ویژه مدیریت دولتی (1374) / الوانی ، سید مهدی (1323)، نویسنده
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی (1380) / فردانش ، هاشم، نویسنده
بازاریابی بین المللی (1378) / بابایی زکلیکی ، محمد علی، نویسنده
انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات ومعارف اسلامی (86) / محمود رضا عطائی حسین وحید دستجردی، نویسنده
انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل (85) / فرهاد مشفقی، نویسنده

کاربران آنلاین :3