دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی پیش بینی دلزدگی و تعارض زناشوئی با متغیرهای خود تمایز یافتگی و رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره استان اصفهان (1400) / ابراهیمیان ، مونا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابراهیمیان ، مونا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭29 1400
عنوان :بررسی پیش بینی دلزدگی و تعارض زناشوئی با متغیرهای خود تمایز یافتگی و رضایت جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره استان اصفهان
عنوان موازی :Predicting boredom and marital conflict with variables of differentiation and sexual satisfaction of women referring to counseling centers in Isfahan province
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:120ص
شابک/شاپا24319
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره گرایش خانواده
شناسه افزوده :محمدی ، رحمت اله، استاد راهنما
شریف النسب ، زهرا، استاد مشاور
توصیفگرهاخود تمایز یافتگی  دلزدگی و تعارض زناشوئی و رضایت جنسی  boredom and marital conflict  Self-differentiation & sexual satisfaction
چکیده :افراد رابطه ی زناشویی خود را با نگرش و احساس های مثبت آغاز می کنند، ولی به تدریج هنگامی درمیابند رفتار همسرشان آنگونه نیست که انتظارش را داشته اند، احساس های منفی در رابطه ی آن ها پدید می آیند هرگاه در رابطه ی زناشویی سطح خود تمایز یافتگی هر دو زوج پایین باشد آمیزش عاطفی بیشتری روی می دهد.که این حالت منجر به کاهش کیفیت زناشویی و سازگاری پایین در روابط زناشویی می شود. خود تمایزیافتگی یک جز جدایی ناپذیر از توانایی فرد از رشد صمیمیت است و به نظر می رسد سطح خود تمایز یافتگی با سطح رضایت و عدم رضایت از زندگی زناشویی مرتبط باشد این پژوهش به بررسی پیش بینی دلزدگی و تعارض زناشوئی با متغیرهای خود تمایز یافتگی و رضایت جنسی زنان پرداخته است. که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردیده است .جامعه آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره استان اصفهان بوده ، که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده 150 نفر در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خود خود تمایز یافتگی اسکورون ، پرسشنامه دلزدگی و تعارض زناشویی (CBM) و پرسشنامه استاندارد رضایت جنسی زنان متسون و تراپنل (2005) بوده است. .به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است که پس از تحلیل یافته ها نشان داده است چون سطح معنی داری در از مقدار خطای آزمون یعنی 05/0 بیشتر بوده، پس فرض نرمال بودن خطاهای مدل فرضیه اصلی پژوهش در سطح خطای 05/0 رد نشده است. چون سطح معنی داری از مقدار خطای آزمون یعنی 05/0 بیشتر بوده است، پس فرض نرمال بودن خطاهای مدل فرضیه فرعی اول پژوهش در سطح خطای 05/0 تایید شده است. چون سطح معنی داری از مقدار خطای آزمون یعنی 05/0 بیشتر بوده است، پس در سطح خطای 05/0 فرض نرمال بودن خطاهای مدل فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد تایید بوده است. چون سطح معنی داری از مقدار خطای آزمون یعنی 05/0 بیشتر بوده است، پس فرض نرمال بودن خطاهای مدل فرضیه فرعی سوم پژوهش در سطح خطای 05/0 تایید شده است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13394
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
24319‭C F ‭29 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :6