دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اسطوره دولت (1377) / کاسیرر ، ارنست (1874- 1945)، نویسنده
اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل (1373) / قوام ، عبدالعلی (1324)، نویسنده
اصول علم سیاست (1382) / دوورژه ، موریس (1917)، نویسنده
آموزش دانش سیاسی (1385) / بشیریه ، حسین (1332)، نویسنده
حکومت (1374) / رنی ، آستین، نویسنده
روش تحقیق درعلوم سیاسی (1384) / طاهری ، ابوالقاسم (1320)، نویسنده
سازمان ملل متحد در دنیای امروز (1388) / سازمان ملل متحد اداره اطلاعات همگانی
فرهنگ علوم سیاسی (1384) / علی اکبر آقا بخشی مینو افشاری راد، نویسنده
قرارداد اجتماعی (1368) / روسو ، ژان ژاک (1712-1778م)، نویسنده
مجموعه سوالهای آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی (1383 1383 1383) / داوود آقایی، نویسنده
نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای (1390) / قاسمی ، فرهاد (1347)، نویسنده
نگرشی جدید به علم سیاست (1371) / پالمر ، مونتی، نویسنده

کاربران آنلاین :6