دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمدرضا مهرگان (1334)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تحلیل پوششی داده ها (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مبانی نظری تحقیق در عملیات (1395) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مدل سازی ریاضی (1382) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مدل های تصمیم گیری با اهداف چندگانه (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مدل های کمی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها]DEAدی . یی . آ.] (1383) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مفاهیم، نکات و حل مسائل پژوهش عملیاتی (1392) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
مفاهیم، نکات و حل مسائل پژوهش عملیاتی (1393) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی (1381) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی با رویکرد مالی (1396) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده
پژوهش عملیاتی پیشرفته (1394) / مهرگان ، محمدرضا (1334)، نویسنده

کاربران آنلاین :1