دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تاثیر برنامه توانمند سازی زوجی بر کیفیت زندگی زناشویی و احساس تنهایی در زنان کارمند مورد همسر آزاری (1399) / رستمی ، محیا، نویسنده بازکردن سند4_5911195723214358844.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرستمی ، محیا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭1 1399
عنوان :تاثیر برنامه توانمند سازی زوجی بر کیفیت زندگی زناشویی و احساس تنهایی در زنان کارمند مورد همسر آزاری
عنوان موازی :The effect of a couple empowerment program on the quality of life of couples and loneliness in female employees who are abused by their spouses
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:76ص
شابک/شاپا23488
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
توصیفگرهاتوانمند سازی زوجین  کیفیت زندگی زناشویی  احساس تنهایی  همسر آزاری  Empowerment of couples  quality of married life  feeling lonely  spouse abuse
چکیده :یکی از رویکردهای پیشگیرانه و آموزشی زوجین، روش توانمندسازی زوجین میباشد، اندیشمندان بر این باورند که بسیاری از مشکلات فردی بین زوجها، با آموزش دادن آنها برطرف میشود و به درمانهای عمیق و روانشناسی نیازی نیست ، برنامه‌های توانمندسازی آموزشی زوجی، ترکیبی از چهار مؤلفه آگاهی، بازخورد، تغییر شناختی و آموزش مداوم می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی زوجی بر کیفیت زندگی زناشویی و احساس تنهایی در زنان کارمند مورد همسر آزاری انجام گردید. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری این پزوهش شامل 100 زن از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1398-1397 است که از میان آنها 30 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند، و ازآنها دعوت شد که در کارگاه آموزشی شرکت کنند.15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش جایگزین شده اند. و برنامه توانمند سازی زوجین گلاسر را دریافت کرده اند ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی بزرگسالان دی توماسو و اسپینر (1997)، مقیاس کیفیت زندگی زناشویی باسبی، کریستنسن، کرین و لارسن (1995می باشد.یافته ها حاکی از آن است برنامه آموزش توانمندسازی زوجین بر کیفیت زندگی در زنان کارمند مورد همسر آزاری تأثیرگذار است. (49/0=Eta , 004/0> ,P4/4=F) و برنامه آموزش توانمندسازی زوجین بر احساس تنهایی (28/0=Eta , 012/0> ,P234/2=F) در زنان کارمند مورد همسر آزاری تأثیرگذار است.. نتایج مطالعه نشان داد توانمندسازی مهارت هایی را به زوجین آموزش می دهد که موجب افزایش رضایتمندی و در نتیجه افزایش سطح کیفیت زندگی زوجین می شود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12753
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23488‭C F ‭1 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت
4_5911195723214358844.pdf - application/pdf
Adobe Acrobat P...
       

کاربران آنلاین :9