دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی تأثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مهارتهای ذهن آگاهی والدین و مشکلات رفتاری کودکان (1399) / نصیری ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنصیری ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭2 1399
عنوان :بررسی تأثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مهارتهای ذهن آگاهی والدین و مشکلات رفتاری کودکان
عنوان موازی :Survey of the Effect of Parenting Training based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Parent s Mindfulness Skill and Behavior Problms of Children
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ل،81ص
شابک/شاپا23499
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاور خانواده
شناسه افزوده :آقابابائی ، سارا، استاد راهنما
توصیفگرهافرزند پروری مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت)  مشکلات رفتاری کودکان  ذهن آگاهی والدین  Acceptance and Commitment-Based Parenting (Act)  Behavioral Problems of Children  Parents' Mindfulness
چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش فرزند پروری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مهارت ذهن آگاهی والدین و مشکلات رفتاری کودکان 6-8 صورت پذیرفته است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش ازمون-پس آزمون است. جامعه آماری شامل مادران دارای کودک 6- 8 سال شهر اصفهان در سال 1399 می‌باشد. نمونه این پژوهش شامل 5 نفر از مادرانی است که به صورت نمونه گیری در دسترس از میان مادرانی که به اورژانس اجتماعی بهزیستی مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. آزمودنی‌ها با استفاده از آموزش فرزندپروری مبتنی بر اکت به مدت 8 جلسه 45 دقیقه‌ای طی دوبار در هفته تحت آموزش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ذهن‌آگاهی کنتاکی (بیر و همکاران، 2004) و سیاهه کودک آخنباخ- نسخه والدین (آخنباخ و رسکولار، 2007) بود. داده ها از طریق تحلیل محتوای پرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه تحلیل داده ها می توان گفت که با آموزش پروتکل فرزند پروری مبتنی بر اکت مشکلات رفتاری سه نمونه از پنج نمونه پژوهش به طور کلی کاهش یافت ولی خرده مقیاس‌های اضطراب -افسردگی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه و مشکلات پرخاشگری در چهار نفر از پنج مورد شرکت کننده در این پژوهش اثر کاهشی داشته است. هم چنین، مشکلات اجتماعی و رفتار قانون شکنی در سه نفر از پنج نفر اثر کاهشی داشته است و مشکلات جسمانی در دو نفر اثر کاهشی داشته و در سه نفر بی اثر بوده است. گوشه گیری افسردگی در دو نفر اثر کاهشی داشته و در دو نفر اثر افزایشی و در یک نفر بی اثر بوده است. ذهن آگاهی والدین قبل و بعد از آموزش از طریق پرسشنامه ذهن‌اگاهی مورد سنجش قرار گرفت که نشان می‌دهد در دو مورد ذهن آگاهی مادر هیچ تغییری نکرده است. در دو مورد افزایش یافته است و در یک مورد کاهش یافته است.. با توجه به نتیجه‌ی فوق مداخله مورد نظر در متغیر مشکلات رفتاری و ذهن‌آگاهی، اثربخش بوده است و می‌توان آموزش فرزند پروری اکت به مادران را روش مؤثری برای کاهش مشکلات رفتاری کودکان در نظر گرفت و با مداخله به هنگام مشکلات رفتاری را بهبود بخشید
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12760
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23499‭C F ‭2 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :11