دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر نگرش به والدین و خود کارآمدی اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین (1399) / حافظی ، مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحافظی ، مهدی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭4 1399
عنوان :اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر نگرش به والدین و خود کارآمدی اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین
عنوان موازی :The Effectiveness of Communication Skills Training on Parents' Attitude and Social Self-efficacy of 16- to 18-year-old Adolescents with Communication Problems
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:87ص
شابک/شاپا23506
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مشاوره خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
توصیفگرهامهارت‌های ارتباطی  نگرش نسبت به والدین  خودکارآمدی اجتماعی  نوجوانان  communication skills، attitude towards parents  social self-efficacy  adolescents
چکیده :تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر نگرش به والدین و خود کارآمدی اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین انجام شد.
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی یا پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان 16 تا 18 ساله شهر اصفهان در سال 1399 بود که با والدین خود دچار مشکلات ارتباطی بودند. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد و حجم نمونه استخراج شده 30 نفر (15 نفر از این تعداد در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه) بود. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسش نامه استاندارد شامل پرسشنامه نگرش به والدین و پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان بود. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار اس. پی. اس. اس نسخه 21 و از طریق آزمونهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بین گروه ها در نمرات بهبود نگرش به پدر در مرحله پس آزمون با توجه به مقدار 033/5= F در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت‌های ارتباطی توانسته است نمرات نگرش به پدر نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین در مرحله پس آزمون را افزایش دهد. بین گروه ها در نمرات نگرش نسبت به مادر با توجه به مقدار 525/25= F در مرحله پس آزمون در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت‌های ارتباطی توانسته است نمرات نگرش نسبت به مادر نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین در مرحله پس آزمون را افزایش دهد. بین گروه ها در نمرات خودکارآمدی اجتماعی با توجه به مقدار 413/32= F در مرحله پس آزمون در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت‌های ارتباطی توانسته است نمرات خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین در مرحله پس آزمون را افزایش دهد. بین گروه ها در نمرات قاطعیت اجتماعی با توجه به مقدار 933/4= F در مرحله پس آزمون در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت‌های ارتباطی توانسته است نمرات قاطعیت اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین در مرحله پس آزمون را افزایش دهد. بین گروه ها در نمرات عملکرد در موقعیت های اجتماعی با توجه به مقدار 472/5= F در مرحله پس آزمون در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت‌های ارتباطی توانسته است نمرات عملکرد در موقعیت های اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین در مرحله پس آزمون را افزایش دهد. بین گروه ها در نمرات شرکت در گروه های اجتماعی با توجه به مقدار 309/13= F در مرحله پس آزمون در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت‌های ارتباطی توانسته است نمرات شرکت در گروه های اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین در مرحله پس آزمون را افزایش دهد. بین گروه ها در نمرات جنبه های دوستی و صمیمت با توجه به مقدار 731/4= F در مرحله پس آزمون در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت‌های ارتباطی توانسته است نمرات جنبه های دوستی و صمیمت نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین در مرحله پس آزمون را افزایش دهد. بین گروه ها در نمرات کمک کردن در مرحله پس آزمون با توجه به مقدار 648/4= F در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد؛ یعنی آموزش مهارت‌های ارتباطی توانسته است نمرات کمک کردن نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین در مرحله پس آزمون را افزایش دهد.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان تأثیر دارد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12767
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23506‭C F ‭4 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10