دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر کارکرد خانواده و خودکارآمدی ترک مواد در زنان معتاد شهر اصفهان (1399) / جلالی ریگی ، میترا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجلالی ریگی ، میترا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭6 1399
عنوان :تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر کارکرد خانواده و خودکارآمدی ترک مواد در زنان معتاد شهر اصفهان
عنوان موازی :The effect of psychological empowerment on family functioning and self-efficacy of substance abuse in addicted women Esfahan Sity
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ر، 102ص
شابک/شاپا23508
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
توصیفگرهاتوانمندسازی روانشناختی  خودکارآمدی ترک اعتیاد  کارکرد خانواده  معتاد  Psychological Empowerment  Addiction Self-Efficacy  Family Function  Addicted
چکیده :هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر کارکرد خانواده و خودکارآمدی ترک مواد در زنان معتاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معتادین زن متأهل شهر اصفهان بود که در سال 1399 برای ترک مواد اعتیاد آور سنتی به مراکز ترک اعتیاد این شهر مراجعه کرده بودند. در ابتدا سه مرکز ترک اعتیاد خصوصی از بین کلیه مراکز ترک اعتیاد سطح شهر اصفهان که حاضر به همکاری با محقق بودند به شیوه در دسترس انتخاب شدند. از بین کلیه معتادان زن مراجعه کننده برای ترک اعتیاد به آن مراکز تعداد 30 نفر از کسانی¬که مایل به شرکت در طرح تحقیق بودند و شرایط ورود به تحقیق را داشتند به شیوه در دسترس انتخاب شدند. تعداد 15 نفر از آن¬ها به شیوه تصادفی با استفاده از قرعه¬کشی در گروه آزمایش و 15 نفر دیگر در گروه کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مطالعه شامل دو پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون و سنجش عملکرد خانواده بود. افراد گروه ازمایش 6 جلسه 60 دقیقه‌ای، در برنامه توانمندسازی روانشناختی شرکت کردند. تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 22 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی ترک مواد در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.001) و 42 درصد از خودکارآمدی ترک مواد در زنان مبتلا به مواد، مربوط به توانمندسازی روانشناختی است. و نیز بین کارکرد خانواده در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.001). و 55 درصد از کارکرد خانواده در زنان مبتلا به مواد، مربوط به توانمندسازی روانشناختی است.
با توجه به نتایج این تحقیق میتوان از توانمندسازی روانشناختی زنان معتاد در جهت افزایش خودکارآمدی ترک اعتیاد و موفقیت بیشتر آنها در ترک اعتیاد و بهبود عملکرد خانواده و کاهش اسیبهای وارده به اعضای خانواده این افراد استفاده کرد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12769
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23508‭C F ‭6 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :13