دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثر بخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت ذکر ودعا بر هوش اخلاقی وکیفیت دلبستگی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان (1399) / حکمت زاده ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحکمت زاده ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭7 1399
عنوان :اثر بخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت ذکر ودعا بر هوش اخلاقی وکیفیت دلبستگی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effectiveness of Training of Spiritual Concepts Based on Remembrance and Prayer on Moral intelligence and the Quality of Attachment of 5th Grade Elementary Students in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:83ص
شابک/شاپا23523
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :آقابابائی ، سارا، استاد راهنما
احمدی فراز ، محمدمهدی، استاد مشاور
توصیفگرهامفاهیم معنوی  دعا  هوش اخلاقی  کیفیت دلبستگی  دانش آموزان  Spiritual concepts  Prayer  Moral intelligence  Attachment quality  Students
چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت ذکر ودعا بر هوش اخلاقی وکیفیت دلبستگی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398 انجام گرفت.‌روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود.‌جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی در شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398 بود که 30 دانش آموز به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش(15نفر) و گروه گواه(15نفر) قرار گرفتند. مداخلات مفاهیم معنوی به روش داستان گویی(ایفای نقش، نمایش و..) به مدت 8 جلسه 45 دقیقه ای روی دانش آموزان گروه آزمایش انجام گرفت.‌ابزارهای مورد استفاده پرسش نامه دلبستگی کودک-والد(IPPA-R) گالون و رابینسون (2005) و پرسش نامه سنجش هوش اخلاقی (MCI) لینک و کیل(2011) بود.‌داده‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شد.‌نتایج تحلیل کواریانس نشان داد آموزش مفاهیم معنوی با محوریت ذکر و دعا به صورت معناداری بر هوش اخلاقی و کیفیت دلبستگی دانش آموزان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه تأثیر داشته است(p=0/00<0/01).‌ از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، آموزش مفاهیم معنوی با محوریت ذکر ودعا باعث افزایش هوش اخلاقی و کیفیت دلبستگی با والدین در دانش آموزان می‌شود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12784
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23523‭C F ‭7 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10