دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر بخشودگی زناشویی و خودانتقادی زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان (1399) / وحیدیان ، مونا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهوحیدیان ، مونا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭12 1399
عنوان :اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر بخشودگی زناشویی و خودانتقادی زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effectiveness of Group Counselling Based on Compassion-Focused Therapy (CFT) on Marital Forgiveness and Self-Critical of Betrayed Women Referring to Counseling Centers in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ط، 101ص
شابک/شاپا23575
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر بخشودگی زناشویی و خودانتقادی زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان
شناسه افزوده :جلوانی ، راضیه، استاد راهنما
توصیفگرهامشاوره گروهی مبتنی بر شفقت  بخشودگی زناشویی  خودانتقادی  زنان خیانت دیده  compassionate group counseling  marital forgiveness  self-criticism betrayed women
چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر بخشودگی زناشویی و خودانتقادی زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1399 انجام شد. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا و گردآوری داده‌ها، از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متاهل خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بودند که 30 نفر از میان آنان به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده‌ها ابتدا هر دو پرسشنامه بخشودگی پولارد و همکاران (1998) و پرسشنامه ‌خودانتقادی تامسون و زاروف (2004) توسط هر دو گروه تکمیل شد. سپس ﺟﻠﺴـﺎت گروه درمانی متمرکز بر شفقت براساس مفاهیم گیلبرت (2009) در گروه آزمایش اجرا شد که در نهایت آموزش، چهار هفته به طول انجامید. پس از تکمیل پرسشنامه¬ها برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس در نرم افزار SPSS24 استفاده شد. یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر بخشودگی زناشویی و خودانتقادی زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان موثر است (P<0.01). بنابراین برای بهبود بخشودگی زناشویی و خودانتقادی زنان خیانت دیده از مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت می توان استفاده نمود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12832
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23575‭C F ‭12 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :7