دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری واضطراب کودکان دارای لکنت زبان 9- 10 سال (1399) / طاهری ، زینب، نویسنده بازکردن سندپایانامه_طاهری_اصلی27.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطاهری ، زینب، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭15 1399
عنوان :اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری واضطراب کودکان دارای لکنت زبان 9- 10 سال
عنوان موازی :The Effectiveness of Emotion Regulation Training on Resilience and Anxiety in Children with Stuttering 9-10 Years
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ک، 76ص
شابک/شاپا23760
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش خانواده
شناسه افزوده :آقابابائی ، سارا، استاد راهنما
توصیفگرهاآموزش تنظیم هیجان  اضطراب  تاب آوری  لکنت زبان  emotion regulation training  anxiety  resilience  stuttering
چکیده :هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب و تاب آوری کودکان دارای لکنت زبان 9_10 ساله بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 9-10 ساله دارای لکنت زبان شهرستان اقلید در سال 1399 بود. نمونه، شامل 5 نفر از کودکان 9-10 سال دارای لکنت بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری کودکان و نوجوانان قهفرخی و همکاران (1396)، پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (1978) استفاده شد. نمونه ها تحت 8 جلسه آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند. بعد از گردآوری، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و دربخش استنباطی از آزمون شاپیرو-ویلک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب و خرده مقیاس های اضطراب (حساسیت افراطی و تمرکز ،نگرانی وعلائم فیزیولوژیک) در کودکان دارای لکنت تاثیر نداشته است. همچنین آموزش تنظیم هیجان باعث افزایش تاب آوری و خرده مقیاس های آن(احساس تسلط و احساس وابستگی) در کودکان دارای لکنت می شود (p<0/01).‌ یافته های پژوهش حاضر، علاوه بر کمک به غنای مباحث نظری حوزه تنظیم هیجان ،با شناسایی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب و تاب آوری کودکان دارای لکنت می تواند برای مراکز گفتاردرمانی پذیرای کودکان دارای لکنت کاربرد قابل توجهی داشته باشد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12976
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23760‭C F ‭15 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت
پایانامه_طاهری_اصلی27.pdf - application/pdf
Adobe Acrobat P...
       

کاربران آنلاین :10