دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تأثیر آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان (1399) / عبداللهی ، حمیدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعبداللهی ، حمیدرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭16 1399
عنوان :تأثیر آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effectiveness group training of Couples conflict resolution based on Islamic approach on marital adjustment and marital satisfaction
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ح، 205ص
شابک/شاپا23847
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مشاوره گرایش خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد مشاور
توصیفگرهاآموزش‌گروهی  حل‌تعارض زوجین  رویکرد ‌اسلامی  سازگاری زناشویی  رضایت زناشویی  group training  Conflict resolution of couples  Islamic approach  Marital adjustment  Marital satisfaction
چکیده :هدف از این پژوهش بررسی تأثیرآموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرداسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان بوده است. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون وگروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجهای بود که به سبب تعارضات زناشویی در سال 1399 به مرکز مشاوره خانواده سازمان بهزیستی اصفهان مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش شامل 32 زوج که به شیوه در دسترس انتخاب شده بودند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (16 زوج) و گروه گواه (16 زوج)جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه سازگاری زناشویی اسپاینر و پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ بود که قبل و بعد از اجرای مداخله در هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد. در طی این پژوهش در گروه آزمایش به مدت ده جلسه نود دقیقه ای شیوه‌های حل تعارض زوجین با رویکرداسلامی آموزش داده شد و گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS-22 و روش تحلیل کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی؛ سازگاری زناشویی و ابعادآن یعنی رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دونفری و ابراز محبت را افزایش داده است (001/0>P). همچنین آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی؛ رضایت زناشویی و ابعاد آن یعنی رضایت‌مندی زناشویی، ارتباطات، حل تعارض و تحریف آرمانی را افزایش داده است (001/0>P). با توجه به این که نتایج تحقیق حاضر نشان داد شیوه‌های حل تعارض با رویکرد اسلامی می‌تواند در افزایش رضایت‌مندی و سازگاری زوجین مؤثر باشد می‌توان از این شیوه برای کمک به حفظ بنیان خانواده و بهبود روابط زوجین استفاده کرد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13062
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23847‭C F ‭16 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :11