دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اثر یک دوره تمرین پیلاتس بر خلق و عملکرد جنسی زنان متأهل شهر اصفهان (1400) / بادامی ، رخساره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبادامی ، رخساره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭26 1400
عنوان :اثر یک دوره تمرین پیلاتس بر خلق و عملکرد جنسی زنان متأهل شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effect of Pilates on Mood and Sexual Function in Married Women in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ر، 70ص
شابک/شاپا23962
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
توصیفگرهاعملکرد جنسی  پیلاتس  خلق  روان  آمادگی جسمانی  Sexual function  Pilates  Mood  physical fitness
چکیده :هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر یک دوره تمرین پیلاتس بر خلق و عملکرد جنسی زنان متأهل شهر اصفهان بود. این مطالعه، تجربی، تصادفی و دو سو کور است. شرکت¬کنندگان این پژوهش را 24 زن با دامنۀ سنی 30 -35 سال تشکیل می¬دادند که به صورت در دسترس انتخاب و با آرایش تصادفی در دو گروه پیلاتس و کنترل قرار گرفتند. گروه پیلاتس به مدت 24 جلسه (8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه) به تمرینات پیلاتس پرداختند. دراین مدت گروه کنترل به فعالیت روزانۀ خود پرداختند و در لیست انتظار ماندند. قبل و بعد از مداخله، داده¬ها با استفاده از پرسشنامة شاخص عملکرد جنسی زنان و پرسشنامة خلق جمع آوری شد. نتایج تحلیل کوواریانس نتایج نشان داد، تمرینات پیلاتس باعث افزایش خلق مثبت (001/0 P=)، کاهش خلق منفی (001/0 P=) و بهبود عملکرد جنسی (001/0 P=) شده-است. بر اساس یافته¬های پژوهش برای بهبود خلق و عملکرد جنسی زنان، مداخله پیلاتس پیشنهاد می-شود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13160
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23962‭C F ‭26 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :9