دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

واکاوی عوامل مؤثر در ایجاد و تغییر معیارهای انتخاب همسر در دختران در سن ازدواج شهر اصفهان (1400) / امامی کرونی ، اعظم السادات، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامامی کرونی ، اعظم السادات، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭28 1400
عنوان :واکاوی عوامل مؤثر در ایجاد و تغییر معیارهای انتخاب همسر در دختران در سن ازدواج شهر اصفهان
عنوان موازی :Analysis of Effective Factors in Creating and Changing the Criteria for Choosing Mate for Girls in Marriage Age in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:89ص
شابک/شاپا23965
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
توصیفگرهامعیار  انتخاب همسر  سن ازدواج  Criteria; Choosing a spouse; marriage age
چکیده :هدف از این پژوهش واکاوی عوامل مؤثر در ایجاد و تغییر معیارهای انتخاب همسر در دختران در سن ازدواج شهر اصفهان بود. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه‌ی آماری کلیه دختران مجرد در محدوده سنی 18تا 35 سال شهر اصفهان در سال 1400 بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ازآنجاکه تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی بود که با استفاده از ابزار مصاحبه انجام می‌شد، از ابتدای پژوهش امکان پیش‌بینی تعداد نمونه نبود، بدین ترتیب در طی تحقیق تعداد نمونه با توجه به اشباع داده‌ها(یعنی زمانی که با مصاحبه بیشتر، اطلاعات جدیدی کشف نشود) ادامه پیدا کرد. درنهایت برای اطمینان از اشباع داده‌ها، پس از اشباع داده‌ها با دو نفر دیگر نیز مصاحبه انجام شد. بدین ترتیب در کل با 18 نفر مصاحبه شد. داده‌های تحقیق حاضر بر اساس مدل شش مرحله‌ای براون و کلارک (2006) تحلیل و گزارش شد. شش مرحله این مدل عبارتند از 1. آشنایی با داده‌ها 2. تولید کدهای اولیه (استخراج مفاهیم)3. جستجو برای مضامین 4. بررسی مضامین 5. تعریف و نام‌گذاری مضامین و 6. نوشتن گزارش و تحلیل نهایی. با توجه به نتایج پژوهش حاضر عوامل مؤثر در ایجاد معیارهای انتخاب همسر در سه زیر مقوله اصلی دسته‌بندی شد که عبارت بودند از عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل بافتی. عوامل فردی شامل 3 زیر مقوله ویژگی‌های و دستاوردها، تجربه‌های فردی در روابط با جنس مخالف و تلاش‌های فردی در جهت آگاهی از بهترین معیارها بود. عوامل خانوادگی شامل 4 زیر مقوله بود که عبارت بودند از ویژگی‌های فردی اعضای خانواده، ویژگی‌های ارتباطی اعضای خانواده، تجربیات اعضای خانواده و جایگاه خانواده. عوامل بافتی شامل 5 زیر مقوله بود که عبارت بودند از عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل مذهبی، عوامل موقعیتی. همچنین عوامل مؤثر در تغییر معیارهای انتخاب همسر را می‌توان در سه زیر مقوله دسته‌بندی کرد که عبارت‌اند از عوامل فردی، خانوادگی و بافتی. مقوله اصلی عوامل فردی شامل 6 زیر مقوله تغییرات جسمی، تغییرات روانی، تغییرات رشدی، واپس روی، تغییرات مذهبی، تجربیات جدید. مقوله اصلی عوامل خانوادگی شامل 6 زیر مقوله بودند که عبارتند از مواجه با فقدان اعضای خانواده، تغییر وضعیت تأهل اعضای خانواده، تغییر درجایگاه اقتصادی خانواده، تغییردرجایگاه اجتماعی خانواده، تغییرات جسمی و روانی اعضای خانواده، تجربیات جدید در روابط زوجی اعضای خانواده. مقوله اصلی عوامل بافتی شامل 4 زیر مقوله عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و عوامل مذهبی بود. زیر مقوله عوامل اجتماعی شامل 6 کد بود که عبارتند ازتغییرهنجارهای اجتماعی، گل کردن یک فیلم یا سریال یا کتاب، بروز الگوهای اجتماعی، ظهور و بروز فضاهای مجازی جدید با کاربردهای متفاوت، محدود شدن فضاهای مجازی
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13163
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23965‭C F ‭28 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :14