دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

دوران آشنایی پیش از ازدواج و عوامل موثر در تصمیم گیری کارآمد یا ناکارآمد در تجربه زیسته زنان متاهل شهر اصفهان (1401) / خان احمدی ورنوسفادرانی ، سهیلا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخان احمدی ورنوسفادرانی ، سهیلا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭40
عنوان :دوران آشنایی پیش از ازدواج و عوامل موثر در تصمیم گیری کارآمد یا ناکارآمد در تجربه زیسته زنان متاهل شهر اصفهان
عنوان موازی :Dating period before marriage and effective factors in efficient or inefficient decision-making in the lived experience of married women in
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:87ص
شابک/شاپا24559
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مشاوره گرایش خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
توصیفگرهاازدواج، دوران آشنایی پیش از ازدواج، تصمیم گیری  marriage, dating before marriage, decision making
چکیده :ازدواج یکی از مهم ترین تصمیمات تمام زندگی است اما این تصمیم زمانی باید گرفته شود که بین افراد شناخت کامل در زمان آشنایی صورت گرفته باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری کارآمد یا ناکارآمد در تجربه ی زیسته ی زنان متاهل در دوران آشنایی پیش از ازدواج انجام شد.پژوهش حاضر، یک پژوهشی کیفی از نوع پدیدار شناسی بود. جامعه تحقیق شامل کلیه ی زنان متاهل شهر اصفهان در سال1401بود. برای نمونه گیری از شیوه در دسترس استفاده شد بدین ترتیب که ابتدا طی فراخوان مجازی از بین زنان متاهل 25 تا35 شهر اصفهان دعوت شد تا در پژوهش شرکت کنند، در مجموع 36 نفر داوطلب شرکت در تحقیق شدند که وبژگیهای 29 نفر از آنها با ملاکهای ورود به تحقیق هماهنگی داشت و پس از انجام مصاحبه با 16 نفر از آنها داده ها به اشباع رسید. مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته انجام شد و داده ها با روش کولایزی تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل یافته ها در بخش عوامل موثر در تصمیم گیری کارآمد در دوران آشنایی پیش از ازدواج منجر به شناسایی 3 مضمون اصلی شد که عبارت بودند از عوامل فردی، عوامل بافتی وعوامل میانفردی. مضمون عوامل فردی دارای3 مضمون فرعی که شامل ورود به مرحله ی آشنایی با آمادگی لازم، پایبندی به اصول تصمیم گیری خردمندانه و باور به خطاهای احتمالی خود در تصمیم گیری و تلاش در جهت رفع آن بود. مضمون اصلی عوامل بافتی شامل4 مضمون بود که عبارتند از تصمیم گیری در جو خانوادگی ایمن و مطلع، تصمیم گیری در سایه ی همراهی معقول خانواده مرد، تصمیم گیری در کنار همراهان آگاه و حمایتگر و تصمیم گیری در شرایط مساعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. مضمون اصلی عوامل میانفردی دارای 2 مضمون فرعی شامل جدی گرفتن دوران آشنایی در روابط بین فردی و رعایت حدو مرزها بود. عوامل موثر در تصمیم گیری ناکارآمد در دوران آشنایی پیش از ازدواج نیز شامل3 مضمون اصلی عوامل فردی، عوامل بافتی و عوامل میانفردی بود. مضمون عوامل فردی شامل6 مضمون فرعی تصمیم گیری با وجود ضعفها و نقص های شناختی، خودمحوری، شتابزدگی در تصمیم گیری، تصمیم گیری بر اساس نیاز ها، نقص‌ها و کمبودها، تصمیم گیری با تکیه بر شهود و ماوراء و تصمیم گیری بر اساس ایده آل سازی بود. مضمون اصلی عوامل بافتی دارای4 مضمون فرعی شامل تصمیم گیری تحت تاثیر خانواده خود، تصمیم گیری تحت تاثیر خانواده مرد، تصمیم گیری تحت تاثیر اطرافیان و آشنایان و تصمیم گیری تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود و مضمون اصلی عوامل میانفردی شامل3 مضمون فرعی بودکه عبارتند از تصمیم گیری بر اساس مسائل ایجاد شده در طول مدت آشنایی، تصمیم به ازدواج به سبب تهدید های طرف مقابل و تصمیم گیری بر اساس اخلاقیات. نتایج تحقیق نشان داد دوران آشنایی و شرایط و چگونگی آن می تواند در تصمیم گیری برای ازدواج تاثیر گذار باشد و توجه به این عوامل می تواند تضمین کننده ی یک انتخاب سالم و ازدواجی پایدار باشد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13634
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
24559‭C F ‭40 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :14