دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رابطه بین تنظیم هیجان و اختلالات برون‌ریزی شده با نقش میانجیگری ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم (1401) / همی وند ، حامد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههمی وند ، حامد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭49
عنوان :رابطه بین تنظیم هیجان و اختلالات برون‌ریزی شده با نقش میانجیگری ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم
عنوان موازی :Relationship between emotion regulation and extrinsic disorders by considering the role of family functioning dimensions of boy High School Students
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:145ص
شابک/شاپا24736
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: رشته روانشناسی گرایش مشاوره
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
توصیفگرهاابعاد کارکرد خانواده، اختلالات برون‌ریزی شده، دانش اموزان، تنظیم هیجان  Family Function Dimensions, Extrinsic Disorders, Students, Emotion Regulation
چکیده :هدف از مطالعه حاضر، رابطه بین تنظیم هیجان و اختلالات برون‌ریزی شده با نقش میانجیگری ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که داده‌های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری آن دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر نهاوند با تعداد 1980 نفر بوده است. از جامعه آماری مذکور بر اساس جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از 3 پرسشنامه استفاده شد. ابتدا به منظور بررسی پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین و همکاران؛1980) استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تنظیم هیجان از پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان گراس (2010) استفاده گردید. و برای سنجش اختلالات برون‌ریزی از پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک آشنباخ (2001) استفاده شد. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی بوده که جهت انجام آمار توصیفی از شاخص¬های پراکندگی و مرکزی و به همراه نمودارهای متناسب با جداول، استفاده شده است. نتیجه سنجش فرضیه‌ها که با استفاده از آزمون‌های کولموگروف– اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون و نرم¬افزار اموس نسخه 20 و نرم¬افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 26 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر های عملکرد خانواده و تنظیم هیجان در مجموع 53 درصد از واریانس متغیر اختلالات برون ریزی شده را تبیین می¬کنند(05/0
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13802
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
24736‭C F ‭49 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :14